Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

วิชาข้อเท็จจริง

Original price was: ฿ 350.00.Current price is: ฿ 332.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 540 กรัม
ขนาด 25 × 17.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ร้อยเอก หลวงสัตถยุทธชำนาญ (เปลี่ยน ลีละศร)

ผู้เรียบเรียง

วารินทร์ สารสินพิทักษ์

รหัสสินค้า

9786165985277

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

340

พิมพ์ครั้งที่

2 : 2566

มีสินค้าอยู่ 11

รหัสสินค้า: 9786165985277 หมวดหมู่: , Product ID: 21213

คำอธิบาย

🍨 โดย: ร้อยเอก หลวงสัตถยุทธชำนาญ [ เปลี่ยน ลีละศร ] ทนายความ
🍨 ผู้เรียบเรียง: วารินทร์ สารสินพิทักษ์

🍨 รหัสสินค้า: 9786165985277

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍨ภาคที่ ๑ ว่าด้วยความเบื้องต้น🍨

บทที่ ๑ ข้อกฎหมายและข้อวินัย
ข้อกฎหมาย
ข้อวินัย
บทที่ ๒ ข้อเท็จจริง
การคลำหาความจริง
เหตุใดผู้กระทำผิดจึงสู้คดี
บทที่ ๓ อย่างไรเรียกว่า จริง หรือ เท็จ
(๑) ความจริงในทางธรรมหรือของธรรม
(๒) ความจริงในทางโลก
(๓) ความจริงในทางคดี
– การพิสูจน์ความจริงสมัยโบราณ
– การพิสูจน์ความจริงสมัยนี้
– คดีตัวอย่างที่ตัดสินผิดจากความจริง
– ประเทศไทยควรมีกฎหมายเพิกถอนคำพิพากษา
บทที่ ๔ ว่าด้วยข้ออ้าง
๑. ประเภทวัตถุ
๒. ประเภทคน
๓. ประเภทสัตว์
๔. ประเภทข้อความและเสียง
๕. ประเภทกิริยาอาการ
๖. ประเภทแสงสว่าง
๗. ประเภทความร้อน
๘. ประเภททิศทาง
๙. ประเภทเวลา วัน เดือน และปี
บทที่ ๕ ที่เรียกว่าขัดด้วยเหตุผล
๑. ที่เรียกว่าข้ออ้างขัดด้วยเหตุผลนั้น
๒. ที่เรียกว่า ขัดด้วยเหตุผลของคนอื่น
– ขัดกับถ้อยคำคนอื่น
– ขัดกับเอกสารพยาน
– ขัดกับวัตถุพยาน
๓. ที่เรียกว่า ขัดด้วยเหตุผลตามหลักวิชาพิเศษ

🍨ภาคที่ ๒ ว่าด้วยเหตุผลของข้ออ้าง🍨
🖍บทที่ ๑ เหตุผลสามัญ
หมวดที่ ๑ ว่าด้วยที่มาของข้ออ้าง

เหตุที่ทำให้เกิดการรู้ การเห็น การจำได้
๑. ประสาทส่วนรู้สึกเป็นอย่างไร
๒. เหตุใด จึงมารู้เห็น
๓. มาอย่างไร
๔. แสงสว่างเป็นอย่างไร
๕. ระยะใกล้ ไกลเพียงใด
๖. ได้รู้เห็น อยู่นานเท่าใด
๗. ขณะที่รู้ เห็น ได้ปฏิบัติการอย่างไรบ้าง
๘. ได้เคยรู้เคยเห็นอย่างนั้นมาก่อนหรือไม่
๙. หลังจากที่รู้เห็นแล้ว ได้ปฏิบัติการอย่างไรบ้าง
หมวดที่ ๒ ว่าด้วยสภาพของข้ออ้าง
๑. รูป
๒. สี
๓. กลิ่น
๔. เสียง
๕. รส
๖. ตำหนิ
๗. ขนาด
๘. จำนวน
๙. ชนิดหรือเภท
หมวดที่ ๓ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
๑. ประเภทคน
๒. ประเภทวัตถุ
๓. ประเภทสัตว์
หมวดที่ ๔ วิธีจัดลำดับคำถามในเหตุผลสามัญ
๑. หลักการตั้งคำซักถาม ๒๑ หลัก
๒. ข้อซักถามมาก การวินิจฉัยง่าย
๓. ความเท็จเปรียบเหมือนเมล็ดในผลไม้
๔. หลักการลำดับคำซักถาม
๕. ตัวอย่างคำซักถาม
๖. หลักการซักถามอีกอย่างหนึ่ง
หมวดที่ ๕ วิธีป้องกันการลืมความจริงของเหตุการณ์
🖍บทที่ ๒ เหตุผลวิสามัญ
ก. ผู้เชี่ยวชาญ

ข. คุณสมบัติของผู้พิสูจน์
– ๑. ความรู้
– ๒. ความสามารถ
– ๓. ศีลธรรม
หมวดที่ ๑ ว่าด้วยลายนิ้วมือ
หมวดที่ ๒ ว่าด้วยรอยเท้า
หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการปลอมเอกสาร
หมวดที่ ๔ ว่าด้วยรอยแผลต่าง ๆ
หมวดที่ ๕ ว่าด้วยอาวุธ
หมวดที่ ๖ ว่าด้วยการพิสูจน์มือที่ยิงปืน
หมวดที่ ๗ ว่าด้วยแผนที่และภาพถ่าย
หมวดที่ ๘ ว่าด้วยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
หมวดที่ ๙ ว่าด้วยกามโรค
หมวดที่ ๑๐ เครื่องจับเท็จ
บทที่ ๓ ว่าด้วยเหตุผลทางจิตวิทยา
หมวดที่ ๑ ว่าด้วยความทั่วไป

หมวดที่ ๒ จิตเกี่ยวข้องแก่ร่างกายอย่างไร
หมวดที่ ๓ ความสำนึกและอารมณ์
หมวดที่ ๔ การเล่าเหตุการณ์ หรือให้การผิดจากความจริง
คำส่งท้าย
ประวัติผู้จัดทำ