Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

Original price was: ฿ 100.00.Current price is: ฿ 90.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162699047 หมวดหมู่: , , Product ID: 28737

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หมวด ๑ บททั่วไป

หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวด ๗ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
หมวดที่ ๘ คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หมวดที่ ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม
ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง
ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร
หมวดที่ ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๒ องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวดที่ ๑๓ องค์กรอัยการ
หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162699047
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2563