Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๗)

Original price was: ฿ 160.00.Current price is: ฿ 152.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้รวบรวม

คณะวิชาการ The Justice Group

รหัสสินค้า

9786162605857

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

408

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2567

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162605857 หมวดหมู่: , Product ID: 46497

คำอธิบาย

📀 ผู้รวบรวม: คณะวิชาการ The Justice Group
📀 รหัสสินค้า: 9786162605857

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
📀 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
การใช้แรงงานทั่วไป
หมวด ๓
การใช้แรงงานหญิง
หมวด ๔
การใช้แรงงานเด็ก
หมวด ๕
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
หมวด ๖
คณะกรรมการค่าจ้าง
หมวด ๗
สวัสดิการ
หมวด ๘
ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
หมวด ๙
การควบคุม
หมวด ๑๐
การพักงาน
หมวด ๑๑
ค่าชดเชย
หมวด ๑๒
การยื่นคำร้อง และการพิจารณาคำร้อง
หมวด ๑๓
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
หมวด ๑๔
พนักงานตรวจแรงงาน
หมวด ๑๕
การส่งหนังสือ
หมวด ๑๖
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
หมวด ๑
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หมวด ๒
วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
หมวด ๓
การปิดงานและการนัดหยุดงาน
หมวด ๔
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
หมวด ๕
คณะกรรมการลูกจ้าง
หมวด ๖
สมาคมนายจ้าง
หมวด ๗
สหภาพแรงงาน
หมวด ๘
สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน
หมวด ๙
การกระทำอันไม่เป็นธรรม
หมวด ๑๐
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
เงินทดแทน
หมวด ๓
กองทุนเงินทดแทน
หมวด ๔
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์
หมวด ๕
เงินสมทบ
หมวด ๖
การยื่นคำร้อง การพิจารณาคำร้อง และการอุทธรณ์
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๘
การส่งหนังสือ
หมวด ๙
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
หมวด ๑
ศาลแรงงาน
หมวด ๒
ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน
หมวด ๓
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
หมวด ๔
อุทธรณ์และฎีกา
หมวด ๕
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ลักษณะ ๑ บททั่วไป
หมวด ๑
คณะกรรมการประกันสังคม
หมวด ๒
สำนักงานประกันสังคม
หมวด ๓
กองทุนประกันสังคม
หมวด ๔
การสำรวจการประกันสังคม
ลักษณะ ๒ การประกันสังคม
หมวด ๑
การเป็นผู้ประกันตน
หมวด ๒
เงินสมทบ
ลักษณะ ๓ ประโยชน์ทดแทน
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
หมวด ๓
ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
หมวด ๔
ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
หมวด ๕
ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
หมวด ๖
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
หมวด ๗
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
หมวด ๘
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

ลักษณะ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม
ลักษณะ ๕ การอุทธรณ์
ลักษณะ ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
📀 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
หมวด ๓
การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
หมวด ๔
การทำงานของคนต่างด้าว
หมวด ๕
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
หมวด ๖
มาตรการทางปกครอง
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๘
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁อัตราค่าธรรมเนียม