Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ ฉบับ หัวเรื่องเรียงมาตรา

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 760 กรัม
ขนาด 25.6 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

กรณ์ อรรถเนติศาสตร์

รหัสสินค้า

9789742038069

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

464

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2563

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038069 หมวดหมู่: , , Product ID: 39766

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭ผู้เขียน: กรณ์ อรรถเนติศาสตร์
🍭 รหัสสินค้า: 9789742038069

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๗. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓