Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ ฉบับ หัวเรื่องเรียงมาตรา

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 760 g
ขนาด 25.6 × 18.5 cm
ผู้เขียน

กรณ์ อรรถเนติศาสตร์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038069 หมวดหมู่: , Product ID: 39766

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๗. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
กรณ์ อรรถเนติศาสตร์
รหัสสินค้า :
9789742038069
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
760 กรัม
จำนวนหน้า :
464 หน้า
ขนาด :
18.5 x 25.6 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :
พฤศจิกายน 2563

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.