Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

฿ 218.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 520 g
ขนาด 26 × 18.9 cm
ผู้เขียน

พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

รหัสสินค้า

9789740340850

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

236

พิมพ์ครั้งที่

4 : 2565 (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789740340850 หมวดหมู่: , Product ID: 62338

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥥 ผู้เขียน: พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล
🥥 รหัสสินค้า: 9789740340850

 

📍 บทคัดย่อ/สารบัญ
คำนิยม
คำนำพิมพ์ครั้งที่ 4
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
🍃 บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร
🍃 บทที่ 2
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
🍃 บทที่ 3
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
🍃 บทที่ 4
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
🍃 บทที่ 5
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
🍃 บทที่ 6
อากรแสตมป์ (Stamp Duty)
บรรณานุกรม
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
The Comprehensive Case Study
แบบทดสอบหลายตัวเลือก
ดัชนีคำค้น
คำศัพท์ทางภาษี
ประวัติผู้เขียน

📍 สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
แสดงการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท
ภาพที่ 2
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศในกลุ่มอาเซียนปี 2559
ภาพที่ 3
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉลี่ยทั่วโลก

📍 สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
อัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8
ตารางที่ 2
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Tax Rate) ตั้งแต่ปีภาษี 2559 เป็นต้นไป (ใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป)
ตารางที่ 3
การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตารางที่ 4
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ตารางที่ 5
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
ตารางที่ 6
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามลักษณะการขายสินค้าหรือการให้บริการ
ตารางที่ 7
ความรับผิดเกี่ยวกับใบกำกับภาษี
ตารางที่ 8
อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ (เป็นอัตราคงที่แต่มีหลายอัตรา)
ตารางที่ 9
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตารางที่ 10
แบบเสียอากรแสตมป์