Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับค้นคว้า – อ้างอิง)

฿ 617.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1070 g
ขนาด 22.2 × 16.5 cm
ผู้เขียน

อำพน เจริญชีวินทร์ และ กฤษฏิ์ เจริญชีวินทร์

รหัสสินค้า

9789742039042

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

736

พิมพ์ครั้งที่

1 : กุมภาพันธ์ 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742039042 หมวดหมู่: , Product ID: 73424

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮 ผู้เขียน: อำพน เจริญชีวินทร์ และ กฤษฏิ์ เจริญชีวินทร์
🍮 รหัสสินค้า: 9789742039042

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥭พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๑
การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง
หมวด ๒
ตุลาการศาลปกครอง
หมวด ๓
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
หมวด ๓/๑
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
หมวด ๔
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
หมวด ๕
สำนักงานศาลปกครอง
บทเฉพาะกาล

🥭ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
🍕ภาค ๑ บททั่วไป
🍕ภาค ๒ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น
หมวด ๑
การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง
หมวด ๑/๑
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
หมวด ๒
การแสวงหาข้อเท็จจริง
หมวด ๓
การสรุปสำนวน

หมวด ๔ การรับฟังพยานหลักฐาน
หมวด ๕
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
หมวด ๖
การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง
หมวด ๗
การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

🍕ภาค ๓ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
🍕ภาค ๔ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
การไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด ๓
กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาและกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)
หมวด ๔ กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาและกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒)
หมวด ๕ กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาและกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)
หมวด ๖ กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาและกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๔)
หมวด ๗
กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาและกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๕)
หมวด ๘
การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
หมวด ๙
การบังคับคดีตามคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี
หมวด ๑๐ คำร้องในชั้นบังคับคดี
หมวด ๑๑
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
หมวด ๑๒
เงินค้างจ่าย