Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ผัว-เมีย กับเรื่องของกฎหมาย

฿ 323.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 730 g
ขนาด 25.8 × 18.4 cm
ผู้เขียน

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9786167242989

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

424

พิมพ์ครั้งที่

พฤศจิกายน 2564

รหัสสินค้า: 9786167242989 หมวดหมู่: , Product ID: 58716

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
📍 รหัสสินค้า: 9786167242989

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍭 ณ จุดเริ่มต้น
🍭 เมียตามกฎหมาย
🍭 การหมั้น
🍭 เงื่อนไขการหมั้น
🍭 เงื่อนไขเรื่องอายุ
🍭 กรณีผู้เยาว์ทำการหมั้น
🍭 ความสมบูรณ์ของการหมั้น
🍭 สินสอด
🍭 กรณีตกลงให้สินสอดกันหลังสมรส
🍭 ผู้มีอำนาจฟ้องเรียกสินสอด
🍭 หมั้นแล้ว ไม่ยอมแต่ง
🍭 เมื่อผิดสัญญาหมั้น
🍭 ค่าทดแทนที่เรียกได้
🍭 คู่หมั้นตาย ผลเป็นอย่างไร
🍭 กรณีมีเหตุที่ทำให้ไม่สมควรสมรส
🍭 เลิกสัญญาเพราะคู่หมั้นกระทำชั่วอย่างร้ายแรง
🍭 สิทธิในคู่หมั้น
🍭 การสมรส
🍭 เงื่อนไขแห่งการสมรส
🍭 ความยินยอมในการสมรส
🍭 กรณีการสมรสตามต่างประเทศ
🍭 การสมรสในกรณีพฤติการณ์พิเศษ
🍭 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
🍭 ความสัมพันธ์ทางส่วนตัว
🍭 การขอให้ศาลสั่งให้แยกกันอยู่
🍭 การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของคู่สมรส
🍭 การคุ้มครองคู่สมรสที่วิกลจริต
🍭 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สิน
🍭 แบบของสัญญาก่อนสมรส
🍭 การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรส
🍭 ผลต่อบุคคลภายนอก
🍭 ผลของสัญญาระหว่างคู่สมรส
🍭 สินส่วนตัว
🍭 กรณีเงินประกันชีวิต
🍭 กรณีเงินชดเชยในกองทุนเลี้ยงชีพ
🍭 ความหมายของสินส่วนตัว
🍭 กรณีสินส่วนตัวเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น
🍭 กรณีได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา
🍭 กรณีสินส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลง
🍭 การจัดการสินส่วนตัว
🍭 สินสมรส
🍭 กรณีได้มาระหว่างสมรส
🍭 กรณีการให้หรือพินัยกรรมระบุเป็นสินสมรส
🍭 การระบุชื่อในเอกสารสำหรับสินสมรส
🍭 การจัดการสินสมรส
🍭 การจัดการสินสมรสแตกต่างไปจากที่กฎหมายบัญญัติ
🍭 หนี้ที่เกิดจากการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่สินสมรส
🍭 กรณีคู่สมรสไม่ให้ความยินยอมในการจัดการสินสมรส
🍭 เกี่ยวกับวิธีการให้ความยินยอม
🍭 ผลของการฝ่าฝืนเกี่ยวกับการจัดการสินสมรส
🍭 เกี่ยวกับการทำพินัยกรรมของคู่สมรส
🍭 เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือน
🍭 การขอให้ศาลสั่งห้ามคู่สมรสจัดการสินสมรส
🍭 ฯลฯ
🍹 ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478
– พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522