Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

Original price was: ฿ 360.00.Current price is: ฿ 342.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศ. วิกรณ์ รักษ์ปวงชน, รศ. ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์ และ รศ. วิมาน กฤตพลวิมาน

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

🟦 บทคัดย่อ/สารบัญ 🟦
⭕ บรรพ ๑ หลักทั่วไป
ลักษณะ
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ บุคคล
ลักษณะ ทรัพย์
ลักษณะ นิติกรรม
ลักษณะ ระยะเวลา
ลักษณะ อายุความ
⭕ บรรพ ๒ หนี้
ลักษณะ
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ สัญญา
ลักษณะ จัดการงานนอกสั่ง
ลักษณะ ลาภมิควรได้
ลักษณะ ละเมิด
⭕ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
ลักษณะ
ซื้อขาย
ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน
ลักษณะ ๓ ให้
ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ
ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
ลักษณะ ๗ จ้างทำของ
ลักษณะ ๘ รับขน
ลักษณะ ๙
ยืม
ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์
ลักษณะ ๑๑ ค้ำประกัน
ลักษณะ ๑๒ จำนอง
ลักษณะ ๑๓ จำนำ
ลักษณะ ๑๔ เก็บของในคลังสินค้า
ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน
ลักษณะ ๑๖ นายหน้า
ลักษณะ ๑๗ ประนีประนอมยอมความ
ลักษณะ ๑๘ การพนัน และขันต่อ
ลักษณะ ๑๙ บัญชีเดินสะพัด
ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย
ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน
ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
ลักษณะ ๒๓ สมาคม
⭕ บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์
ลักษณะ ๓ ครอบครอง
ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม
ลักษณะ ๕ อาศัย
ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
⭕ บรรพ ๕ ครอบครัว
ลักษณะ ๑
การสมรส
ลักษณะ ๒ บิดามารดากับบุตร
ลักษณะ ๓ ค่าอุปการะเลี้ยงดู
⭕ บรรพ ๖ มรดก
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
ลักษณะ ๓ พินัยกรรม
ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ
ลักษณะ ๖ อายุความ
⭕ คำอธิบายมาตราสำคัญ
บรรพ ๑

บรรพ ๒
บรรพ ๓
บรรพ ๔
บรรพ ๕
บรรพ ๖


🟦 รายละเอียด 🟦
🌟ชื่อผู้แต่ง :
ศ. วิกรณ์ รักษ์ปวงชน, รศ. ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์ และ รศ. วิมาน กฤตพลวิมาน
🌟รหัสสินค้า :
9786164871656
🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
🌟น้ำหนัก :
900 กรัม
🌟จำนวนหน้า :
544 หน้า
🌟ขนาด :
14.5 x 21 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 :
พฤศจิกายน 2563