Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

฿ 288.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
📌แก้ไขมาตรา 7, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564
📌เพิ่มข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2564

รายละเอียด
🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
🌟รหัสสินค้า : 9786165810357
🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 812
🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2564