Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง

฿ 576.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1500 g
ขนาด 22 × 16.50 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี

รหัสสินค้า

9786165812825

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

800

พิมพ์ครั้งที่

48 : สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

📝 ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
📔 รหัสสินค้า : 9786165812825

 

🔷🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔷
⭐️ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
– ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป

– ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
⭐️ภาค 2 ความผิด
– ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

– ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
– ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
– ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
– ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
– ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
– ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
– ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
– ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
– ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
– ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
– ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
– ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
⭐️ภาค 3 ลหุโทษ

หมายเหตุท้ายประมวล : เหตุผลในการประกาศใช้และการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในแต่ละครั้ง

กฎหมายประกอบ
– พ.ร.บ. อาวุธปืนและเครื่องกระสุนฯ

– พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
– พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ
– พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ
– ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ
– ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๕
– พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ
– พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะฯ
– ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญาฯ
– ข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสภาทนายความฯ
– ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 48 : แก้ฎีกา