Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายยาเสพติด พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ์

฿ 95.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 20.9 × 14.5 cm
ผู้รวบรวม

The Law Group 2022

รหัสสินค้า

9786168314005

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

160

พิมพ์ครั้งที่

กุมภาพันธ์ 2565

รหัสสินค้า: 9786168314005 หมวดหมู่: , Product ID: 61416

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥯 ผู้รวบรวม: The Law Group 2022
🥯 รหัสสินค้า: 9786168314005

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
💊 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔

🥩 ประมวลกฎหมายยาเสพติด 🥩
📍 ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๒ การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๔ การตรวจสอบทรัพย์สิน
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครองหรือนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับสารระเหย
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับ
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ
📍 ภาค ๒ การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด
ลักษณะ ๑
บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๒ คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ลักษณะ ๓ การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลักษณะ ๔ การฟื้นฟูสภาพทางสังคม
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
📍 ภาค ๓ บทกำหนดโทษ
ลักษณะ ๑
บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๒ บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการอนุญาตสำหรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ลักษณะ ๓ บทกำหนดโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิดมาตรฐานหรือเสื่อมคุณภาพ
ลักษณะ ๔ บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครองหรือนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ลักษณะ ๕ บทกำหนดโทษเกี่ยวกับสารระเหย
ลักษณะ ๖ บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับ
ลักษณะ ๗ บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ
ลักษณะ ๘ บทกำหนดโทษสำหรับการจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง หรือใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
ลักษณะ ๙ บทกำหนดโทษสำหรับความผิดต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานเจ้าหน้าที่
ลักษณะ ๑๐ บทกำหนดโทษสำหรับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ลักษณะ ๑๑ บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลักษณะ ๑๒ การบังคับโทษปรับอัตราค่าธรรมเนียม

💊 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐