Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

นิติศาสตร์แนวพุทธ (ตราชู)

฿ 126.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 320 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

รายละเอียดเพิ่มเติม

“นิติศาสตร์แนวพุทธ” อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต)แสดงพิเศษณสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ซึ่งครั้งนั้นเป็นการกล่าวถึง “นิติศาสตร์” และ “พุทธศาสตร์” ที่ยังไม่เคยมีนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ท่านใดได้ศึกษาแนวดังกล่าวมาก่อนเลย
“นิติศาสตร์แนวพุทธ” เป็นการแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองอย่างแยบยลอีกยังอรรถาธิบายถึงที่มาของศัพท์ทางนิติศาสตร์อย่างถ่องแท้และรอบด้านพร้อมทั้งยกตัวอย่างพุทธพจน์ได้อย่างชัดเจนศาสตร์ที่ดูผิวเผินอาจไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแต่เมื่อได้พิจารณาตามถ้อยธรรมแล้วจะเห็นได้ว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ขาดจากกันเสียมิได้เพราะนิติศาสตร์และกฎหมายอันเป็นสมมติทางโลกนั้นเกิดขึ้นก็เนื่องด้วยที่จะสนองความต้องการธรรม

ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
รหัสสินค้า : 9786162695490(.)
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 320 กรัม
จำนวนหน้า : 162
ขนาด : 14.5 x 21.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 20 : กุมภาพันธ์ 2560

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.