Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ถามตอบประเด็นสำคัญวิอาญา ภาค ๓-๔

฿ 304.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

กฤษฎา โพธิสาขา

รหัสสินค้า

9786166088656

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

385

พิมพ์ครั้งที่

1 : กุมภาพันธ์ 2567

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭ผู้เขียน: กฤษฎา โพธิสาขา (ผู้พิพากษา)
🍭รหัสสินค้า: 9786166088656

 

สารบัญ
บทที่ ๑ การบรรยายฟ้องคดีอาญา
บทที่ ๒ การลงลายมือชื่อในฟ้องคดีอาญา
บทที่ ๓ การขอแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ
บทที่ ๔ การไต่สวนมูลฟ้อง
บทที่ ๕ โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
บทที่ ๖ การพิจารณาและสอบคำให้การ
บทที่ ๗ สิทธิในการมีทนายความของจำเลยในชั้นพิจารณา
บทที่ ๘ คำให้การรับสารภาพของจำเลย
บทที่ ๙ เหตุที่ศาลพิพากษายกฟ้อง
บทที่ ๑๐ คำวินิจฉัยเกี่ยวกับของกลาง
บทที่ ๑๑ ห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง
บทที่ ๑๒ อุทธรณ์
บทที่ ๑๓ ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ ทวิ
บทที่ ๑๔ ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
บทที่ ๑๕ อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา
บทที่ ๑๖ อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
บทที่ ๑๗ พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย
บทที่ ๑๘ เหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี
บทที่ ๑๙ ห้ามฎีกาในปัญญาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๑๙
บทที่ ๒๐ ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ (ทวิ)
บทที่ ๒๑ ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ (ตรี)
บทที่ ๒๒ ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐
บทที่ ๒๓ การขออนุญาตให้ฎีกา
บทที่ ๒๔ อุทธรณ์ฎีกาต้องเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ
บทที่ ๒๕ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๕ วรรคสอง