Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ติวเข้ม สอบตรง คณะนิติศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100

฿ 280.25

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 750 g
ขนาด 25.4 × 19 cm
ผู้เขียน

อัครภา ประยูรรัตน์, เอมิกา คงคา, อธิป ลิ้มไพบูลย์

มีสินค้าอยู่ 7

รหัสสินค้า: 9786164872103 หมวดหมู่: , Product ID: 46212

รายละเอียดเพิ่มเติม

⭐️บทคัดย่อ/สารบัญ ⭐️
01 แนะแนวสอบตรง “คณะนิติศาสตร์”
เพราะอะไร? เราจึงเลือกเรียนนิติศาสตร์
⚪ เราเรียน “คณะนิติศาสตร์” ไปเพื่ออะไร?
เส้นทางสู่การเป็นข้าราชการ
02 การเรียนนิติศาสตร์ และเส้นทางอาชีพ
03 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “กฎหมาย”
ความหมายของ “กฎหมาย”
⚪ วิวัฒนาการของกฎหมายไทย
⚪ วิวัฒนาการของกฎหมายสากล
⚪ “รัฐธรรมนูญ” (Constitution)
⚪ การตีความกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมาย
04 ระบบศาล และกระบวนการยุติธรรม
“ศาล” (Court)
05 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์
องค์ประกอบของรัฐ
06 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
สรุปหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับบุคคล
⚪ สรุปหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาและหนี้
⚪ สรุปหลักกฎหมายทรัพย์
⚪ สรุปหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา
⚪ กฎหมายครอบครัว
สรุปหลักกฎหมายมรดก
07 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด
08 กฎหมายพิเศษ
กฎหมายพิเศษ
09 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
⚪ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
⚪ พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⚪ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
⚪ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
10 ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ “นิติศาสตร์”
แนวข้อสอบวัดความรู้ทางกฎหมาย (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (ชุดที่ 2)
11 ตะลุยโจทย์ตรรกศาสตร์
แนวข้อสอบ “ตรรกศาสตร์” ชุดที่ 1
⚪ แนวข้อสอบ “บทความ” ชุดที่ 1
⚪ แนวข้อสอบความสามารถในการใช้เหตุผล ชุดที่ 1
⚪ แนวข้อสอบ “ตรรกศาสตร์” ชุดที่ 2
⚪ แนวข้อสอบ “บทความ” ชุดที่ 2
⚪ แนวข้อสอบ “ตรรกศาสตร์” ชุดที่ 3
⚪ แนวข้อสอบ “บทความ” ชุดที่ 3
⚪ แนวข้อสอบ “ตรรกศาสตร์” ชุดที่ 4
⚪ แนวข้อสอบ “บทความ” ชุดที่ 4
⚪ แนวข้อสอบ “ตรรกศาสตร์” ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ “บทความ” ชุดที่ 5

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ รหัสสินค้า :
9786164872103
⭐️ ผู้แต่ง : อัครภา ประยูรรัตน์, เอมิกา คงคา, อธิป ลิ้มไพบูลย์
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 750 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 368 หน้า
⭐️ ขนาด : 19 x 25.4 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564