Skip to content Skip to footer

ชุดที่ 6
ลด25% เมื่อใส่โค้ด winyu2565

฿ 460.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1020 g
รหัสสินค้า

(9786162698927,9786162692710,9786162695490)

รูปแบบ

หนังสือ

ระยะเวลาโปรโมชั่น

รหัสสินค้า: (9786162698927, 9786162692710, 9786162695490) หมวดหมู่: Product ID: 59494

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการหนังสือในชุด
1. นิติปรัชญา (รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม)
2. ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต))
3. นิติศาสตร์แนวพุทธ (ตราชู) (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต))