Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ

฿ 380.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 940 g
ขนาด 26 × 18.7 cm
ผู้เขียน

สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์

รหัสสินค้า

9786165982368

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

438

พิมพ์ครั้งที่

11 : มกราคม 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165982368 หมวดหมู่: , , Product ID: 15533

รายละเอียดเพิ่มเติม

“เสรีภาพนั้น
นอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครหยิบยื่นให้แล้ว
ในทางตรงกันข้าม
เสรีภาพยังกลับเป็นสิ่งที่ถูกคุกคามอยู่เสมอ”

Theoder W. Adorno (1903-1963)

 

🍨 ผู้เขียน: สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
🍨 รหัสสินค้า: 9786165982368

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑ หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๑. ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญและคำที่เกี่ยวข้อง

๒. องค์กรที่ต้องผูกพันตามรัฐธรรมนูญ
๓. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
๔. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
๕. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๖. หลักความเสมอภาค
๗. ศาลรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๒ คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
๑. ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
๒. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
๓. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนด
๔. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
๕. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน

บทที่ ๓ คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๑. คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๒. คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยความสมบูรณ์ในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรี
๓. คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
๔. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายในวงงานของรัฐสภา
๕. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำซึ่งละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
๗. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ ๔ คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม
๑. ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลยุติธรรม
๒. คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๓. คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๔. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
๕. คดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
๖. คดีเกี่ยวกับกรรมการ ป.ป.ช. ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ
๗. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง
๘. คดีเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๕ ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
๑. หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๒. คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
๓. คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๔. คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม
บรรณานุกรม