Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือสอบตั๋วทนายความสำหรับข้อสอบปรนัยและมรรยาททนายความ (ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และตั๋วปี)

฿ 237.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165820714 หมวดหมู่: , , Product ID: 46299

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
📍ภาคที่ ๑ พระราชบัญญัติทนายความและมรรยาททนายความ
บทที่ ๑ พระราชบัญญัติทนายความ
บทที่ ๒ ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ
หมวด ๒ มรรยาทของทนายความต่อศาลและในศาล
หมวด ๓ มรรยาทของทนายความต่อตัวความ
หมวด ๔ มรรยาทต่อทนายความด้วยกันต่อประชาชนผู้มีอรรถคดีและอื่นๆ
หมวด ๕ มรรยาทในการแต่งกาย
หมวด ๖ มรรยาทในการปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมายและข้อบังคับ
บทที่ ๓ วิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ
บทที่ ๔ ตัวอย่างข้อสอบ
📍ภาคที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระบบศาล และทนายความ
บทที่ ๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
บทที่ ๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทที่ ๔ พยานหลักฐาน
บทที่ ๕ ประมวลกฎหมายอาญา
บทที่ ๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ ๗ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ ๘ ตัวอย่างข้อสอบปรนัย
📍ภาคที่ ๓ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่างๆ
บทที่ ๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๒ กฎหมายปกครอง
บทที่ ๓ กฎหมายสิ่งแวดล้อม
บทที่ ๔ กฎหมายสิทธิมนุษยชน
บทที่ ๕ กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
บทที่ ๖ กฎหมายแรงงาน
บทที่ ๗ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ ๘ กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
บทที่ ๙ กฎหมายเยาวชนและครอบครัว
บทที่ ๑๐ กฎหมายล้มละลาย
บทที่ ๑๑ กฎหมายยาเสพติด
บทที่ ๑๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
บทที่ ๑๓ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
บทที่ ๑๔ กฎหมายทวงถามหนี้
บทที่ ๑๕ กฎหมายการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
บทที่ ๑๖ กฎหมายภัยคุกคามทางไซเบอร์
บทที่ ๑๗ กฎหมายธรรมนูญศาลทหาร
บทที่ ๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
บทที่ ๑๙ นิติวิทยาศาสตร์
บทที่ ๒๐ ตัวอย่างข้อสอบปรนัย
📍ภาคผนวก

📌 รายละเอียด
⭐️ รหัสสินค้า
: 9786165820714
⭐️ ผู้แต่ง พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 700 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 318 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2564