Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือทนายความว่าด้วยตราสารกับอากรแสตมป์

฿ 104.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง และ สุพิชญา ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9786168314258

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

116

พิมพ์ครั้งที่

มีนาคม 2567

มีสินค้าอยู่ 5

รหัสสินค้า: 9786168314258 หมวดหมู่: , Product ID: 85753

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌈 ผู้เขียน: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง และ สุพิชญา ปราณีตพลกรัง
🌈 รหัสสินค้า: 9786168314258

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำนำ
ข้อความเบื้องต้น

บทบัญญัติของกฎหมาย
ตราสาร
1. ใช้บังคับเฉพาะคดีแพ่ง
2. ต้องเป็นกรณีที่จะต้องอาศัยตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน
ตัวอย่าง กรณีต่างๆ 
3. กรณีที่ไม่ใช่ตราสารที่กฎหมายบังคับให้ต้องปิดอากรแสตมป์
4. ปิดอากรแสตมป์เมื่อใด
เกี่ยวกับการเสียอากรเพิ่ม

การขีดฆ่า
ข้อพิจารณากรณีอื่นๆ
1. เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ

2. ตราสารบางประเภทกฎหมายยกเว้นไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
3. กรณีขาดนัด
4. กรณีนำวืบโดยทางอื่นได้ ไม่ต้องอาศัยหลักฐานเป็นหนังสือ
5. กรณีต่อสู้ไม่ชัดแจ้ง
6. เกี่ยวกับการคำนวณอัตราค่าอากรแสตมป์ในกรณีหนี้เบิกเงินเกินบัญชีคิดตามวงเงินเกินบัญชีที่ตกลงไว้ไม่ใช่คิดตามที่เป็นหนี้
7. กรณีสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกัน คิดอากรแสตมป์ครบหรือไม่ดูจากจำนวนอากรแสตมป์ที่ติด
8. ส่งสำเนาสัญญาแนบท้ายฟ้อง ตอนนำสืบ นำสืบตัวจริง ปิดอากรแสตมป์ถูกต้อง ใช้เป็นหลักฐานได้
9. เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
10. เกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์กับความสมบูรณ์ของสัญญา
11. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนวจช่วง
12. เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีอาญา
13. กรณีเกี่ยวพันกับความผิดทางอาญา
ภาคผนวก
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง คำร้องในกรณีต่างๆ