Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือการปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์

Original price was: ฿ 300.00.Current price is: ฿ 285.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 520 กรัม
ขนาด 25.9 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742039103

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

300

พิมพ์ครั้งที่

1 : มีนาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 6

รหัสสินค้า: 9789742039103 หมวดหมู่: , Product ID: 74018

คำอธิบาย

🍮ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍮รหัสสินค้า: 9789742039103

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍭พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. ชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๒. วันบังคับใช้ (มาตรา ๒)
๓. ยกเลิกกฎหมายเดิม (มาตรา ๓)
๔. คำจำกัดความ (มาตรา ๔)
๕. ผู้รักษาตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๕)
๖. ฐานค้ามนุษย์ (มาตรา ๖)
หลักเกณฑ์ตามคำพิพากษาที่สำคัญ
๗. ฐานข่มขืนใจบังคับใช้แรงงานหรือบริการ (มาตรา ๖/๑, ๖/๒)
หลักเกณฑ์
๘. ผู้กระทำที่ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด (มาตรา ๗)
๙. ผู้ตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษหนึ่งในสาม (มาตรา ๘)
๑๐. สมคบกันกระทำความผิดตามมาตรา ๖ (มาตรา ๙)
หลักเกณฑ์ตามคำพิพากษาที่สำคัญ
๑๑. สมาชิกองค์กรอาชญากรรม (มาตรา ๑๐)
๑๒. การทำความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักร (มาตรา ๑๑)
๑๓. แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานกระทำความผิดต้องระวางโทษเป็นสองเท่า (มาตรา ๑๒)
๑๔. บทกำหนดโทษหนักขึ้นของสมาชิกองค์กร (มาตรา ๑๓)
๑๕. แจ้งเบาะแสโดยสุจริต ไม่ต้องรับผิด (มาตรา ๑๓/๑)
๑๖. ความผิดมูลฐาน (มาตรา ๑๔)
๑๗. ค้ามนุษย์ รวมถึงบังคับใช้แรงงานหรือบริการ (มาตรา ๑๔/๑)
๑๘. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (มาตรา ๑๕-๒๖)
๑๙. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๒๗-๓๒)
๒๐. การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (มาตรา ๓๓-๔๑)
๒๑. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (มาตรา ๔๒-๕๑)
๒๒. บทกำหนดโทษ (มาตรา ๕๒-๕๖/๑)
๒๓. หลักเกณฑ์ที่สำคัญตามแนวคำพิพากษา
🍭พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๒. วันใช้บังคับ (มาตรา ๒)
๓. คำจำกัดความ (มาตรา ๓)
๔. ระบบไต่สวนใช้กับคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร (มาตรา ๔)
๕. ห้ามศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลล้มละลายรับคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไว้พิจารณา (มาตรา ๕)
๖. ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่ (มาตรา ๖)
หลักเกณฑ์
๗. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๗)
๘. ใช้ระบบไต่สวนกับวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ (มาตรา ๘)
๙. การสืบพยานก่อนฟ้องคดี (มาตรา ๙)
๑๐. การจัดทำข้อมูลประวัติผู้เสียหาย (มาตรา ๑๐)
๑๑. การปล่อยชั่วคราว (มาตรา ๑๑, ๑๒)
๑๒. การเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหาย (มาตรา ๑๓-๑๕)
๑๓. ศาลอาญารับโอนคดีค้ามนุษย์นอกเขตศาล (มาตรา ๑๖)
๑๔. แก้ไขการดำเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้อง (มาตรา ๑๗)
๑๕. ย่นหรือขยายระยะเวลา (มาตรา ๑๘)
๑๖. ทำสำเนาจำนวนที่เพียงพอ (มาตรา ๑๙)
๑๗. การให้ข้อมูลที่สำคัญ ๆ (มาตรา ๒๐)
หลักเกณฑ์
๑๘. มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีรวมอายุความ (มาตรา ๒๑)
๑๙. ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีระหว่างปล่อยชั่วคราว (มาตรา ๒๒)
๒๐. วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น (มาตรา ๒๓-๓๖)
๒๑. หลักเกณฑ์กระบวนพิจารณาคดีค้ามนุษย์
๒๒. หลักเกณฑ์แสดงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์
๒๓. กระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ (มาตรา ๓๗-๔๒)
๒๔. กระบวนพิจารณาชั้นฎีกา (มาตรา ๔๓-๔๗)
🍭ภาคผนวก
๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา
๔. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
๗. คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๙. แนวทางปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐. ประกาศคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง กำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๑๑. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
บรรณานุกรม