Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

Original price was: ฿ 350.00.Current price is: ฿ 332.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 23 × 17 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สหรัฐ กิติ ศุภการ

รหัสสินค้า

9786165654364

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

648

พิมพ์ครั้งที่

4 : มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่)

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

🍭 ผู้เขียน: สหรัฐ กิติ ศุภการ
🍭 รหัสสินค้า: 9786165654364

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๒
ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด ๓
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หมวด ๔
ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต
หมวด ๕
การฝึกอบรม
หมวด ๖
การสอบสวนคดีอาญา
หมวด ๗
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
หมวด ๘
อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
หมวด ๙
การฟ้องคดีอาญา
หมวด ๑๐
การพิจารณาคดีอาญา
หมวด ๑๑
การพิพากษาคดีอาญา
หมวด ๑๒
การเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน
หมวด ๑๓
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
หมวด ๑๔
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์ฯ
หมวด ๑๕
การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
หมวด ๑๖
อุทธรณ์และฎีกา
หมวด ๑๗
ฎีกา (ยกเลิก)
บทเฉพาะกาล
ภาคผนวก
คำถามท้ายเล่ม