Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

Original price was: ฿ 420.00.Current price is: ฿ 399.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1450 กรัม
ขนาด 26 × 18.4 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

อาจารย์ฉันทวัธน์ วรทัต

รหัสสินค้า

9786164041202

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

740

พิมพ์ครั้งที่

2 : สิงหาคม 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164041202 หมวดหมู่: , Product ID: 23598

คำอธิบาย

🍧 ผู้เขียน: อาจารย์ฉันทวัธน์ วรทัต
🍧 รหัสสินค้า: 9786164041202

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทนำ
🍧 ซื้อขาย
บทที่ ๑
ลักษณะของสัญญาซื้อขาย
บทที่ ๒
ผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย
บทที่ ๓
ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้
บทที่ ๔
ประเภทของนิติกรรมในการซื้อขาย
บทที่ ๕
แบบของสัญญาซื้อขายและหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดี
บทที่ ๖
การโอนกรรมสิทธิ์
บทที่ ๗
หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดของผู้ขาย
บทที่ ๘
สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อ
บทที่ ๙
การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ขายฝาก
บทที่ ๑๐
การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
บทที่ ๑๑
การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ขายทอดตลาด
🍧 แลกเปลี่ยน
บทที่ ๑
ลักษณะของสัญญาแลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๑๘)
บทที่ ๒
บทบัญญัติในลักษณะซื้อขายให้ใช้ถึงการแลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๑๙)
บทที่ ๓
สัญญาแลกเปลี่ยนที่ตกลงโอนเงินเพิ่มเข้ากับทรัพย์สินที่แลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๒๐)
🍧 ให้
บททั่วไป
บทที่ ๑
ลักษณะของสัญญาให้
บทที่ ๒
ความสมบูรณ์ของการให้
บทที่ ๓
หน้าที่และหนี้ของผู้ให้
บทที่ ๔
การให้ทรัพย์สินที่มีค่าภาระติดพัน
บทที่ ๕
การเรียกถอนคืนการให้และผลเมื่อถอนคืน
บทที่ ๖
การให้อันจะเป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตาย (มาตรา ๕๓๖)
ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓
ภาคผนวก ๔
บรรณานุกรม

📌การแก้ไขพิมพ์ครั้งที่ 2: ปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาจนถึงปีปัจจุบัน