Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

รหัสสินค้า

9786165813181

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

308 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

4 : ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
📝รหัสสินค้า : 9786165813181


🏛สารบาญ🏛
▪ส่วนที่ 1 ภาคทั่วไปอาชีพ-วิชาชีพ-สัมมาชีพ

บทที่ 1 อาชีพ
บทที่ 2 วิชาชีพ
บทที่ 3 สัมมาชีพ
▪ส่วนที่ 2 ภาควิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 4 วิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 5 นักกฎหมาย
บทที่ 6 วิชาชีพตุลาการ
บทที่ 7 วิชาชีพอัยการ
บทที่ 8 วิชาชีพทนายความ
บทที่ 9 วิชาชีพครูอาจารย์
▪ส่วนที่ 3 การปลูกฝังหลักวิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 10 กลุ่มประเทศคอมมอนลอว์
บทที่ 11 กลุ่มประเทศซีวิลลอว์
บทที่ 12 การปลูกฝังหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศไทย
บทที่ 13 ข้อสรุปและการวิเคราะห์วิจารณ์
▪ส่วนที่ 4 ภาคหลักการของวิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 14 หลักจริยธรรม
บทที่ 15 หลักความยุติธรรม
บทที่ 16 หลักความเป็นกลาง
บทที่ 17 หลักความสมานฉันท์
บทที่ 18 หลักการให้บุคคลเคารพกฎหมาย
บทที่ 19 หลักอารยขัดขืน
▪ภาคผนวก
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 : เพิ่มเนื้อหาในบทที่ 14 ข้อ 7 สรุป, แก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน