Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

฿ 180.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

รหัสสินค้า

9786165812061

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

240

พิมพ์ครั้งที่

10 : พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
🍨 รหัสสินค้า: 
9786165812061

🥭บทคัดย่อ/สารบาญ🥭
🥩บทที่ ๑ ภาคทั่วไป
● ๑. ความนำ
● ๒. ความหมายของหลักกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
● ๓. ความมุ่งหมายของกฎหมายขัดกัน
● ๔. เงื่อนไขในการปรับใช้กฎหมายขัดกัน
● ๕. คำนิยามศัพท์ในวิชากฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
● ๖. ลำดับการพิจารณาเพื่อการใช้กฎหมายขัดกัน
● ๗. การใช้กฎมายของประเทศที่จะนำมาปรับแก่คดี
● ๘. ข้อจำกัดในการใช้กฎหมายภายในของต่างประเทศ
● ๙. การสิ้นผลตามกฎหมายภายในของต่างประเทศอาจมีผลตามกฎหมายภายในของไทย
● ๑๐. การขัดกันในเรื่องสัญชาติ
🥩บทที่ ๒ กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล
● ๑. หลักทั่วไป
● ๒. กฎหมายขัดกันในเรื่องของสถานะของบุคคล
● ๓. สถานะของบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ
● ๔. สถานะของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑
● ๕. ความสามารถ
● ๖. ความสามารถของนิติบุคคลตามหลักทั่วไป
🥩บทที่ ๓ กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้
● ๑. สัญญา
● ๒. จัดการงานนอกสั่ง
● ๓. ลาภมิควรได้
● ๔. ละเมิด
🥩บทที่ ๔ กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์
● ๑. หลักทั่วไป
● ๒. การจัดลักษณะเป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
● ๓. บทบัญญัติที่ใช้กำหนดการเลือกกฎหมายที่มีผลกำหนดปัญหาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
● ๔. ความเกี่ยวพันระหว่างทรัพย์กับสัญญา
● ๕. ข้อยกเว้นของการใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่ตั้งของทรัพย์ในการกำหนดการเลือกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการขัดกันแห่งกฎหมายว่าด้วยทรัพย์
🥩บทที่ ๕ กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว
● ๑. หมั้น
● ๒. สมรส
● ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
● ๔. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
● ๕. การขาดจากการสมรสโดยการหย่า
● ๖. การเพิกถอนการสมรส
● ๗. บิดามารดาและบุตร
● ๘. หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและค่าอุปการะเลี้ยงดู
🥩บทที่ ๖ กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก
● ๑. หลักทั่วไป
● ๒. การจัดการและแบ่งปันทรัพย์มรดก
● ๓. ประเภทของกองมรดก
● ๔. ความสามารถในการทำพินัยกรรมและแบบของพินัยกรรม
● ๕. ผลของพินัยกรรม การตีความ ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม
● ๖. การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดในพินัยกรรม
● บทส่งท้าย
● บรรณานุกรม
● ภาคผนวก

**พิมพ์ครั้งที่ 10 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9**