Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายวิชานิติกรรม – สัญญา

฿ 313.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 970 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

อาจารย์ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

รหัสสินค้า

9786164041059

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

495

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786164041059 หมวดหมู่: , Product ID: 69879

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠ผู้เขียน: อาจารย์ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
🍠รหัสสินค้า: 9786164041059

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥩ภาค ๑ นิติกรรม
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
๑. (องค์ประกอบข้อที่ ๑.) เป็นการกระทำของบุคคลโดยการแสดงเจตนา
๒. (องค์ประกอบข้อที่ ๒.) เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
๓. (องค์ประกอบข้อที่ ๓) มุ่งจะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
๔. (องค์ประกอบของนิติกรรม ข้อที่ ๔) เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ
๕. (องค์ประกอบข้อที่ ๕) เพื่อ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับสิทธิ
หมวดที่ ๒ โมฆะกรรม และโมฆียะกรรม
๑. โมฆะกรรม (มาตรา ๑๗๒)
๒. โมฆียะกรรม (มาตรา ๑๗๖)
๓. ความแตกต่างระหว่าง
โมฆะกรรม และโมฆียะกรรม
หมวดที่ ๓ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
๑. เงื่อนไข (มาตรา ๑๘๒)
๒. เงื่อนเวลา (มาตรา ๑๙๑)
หมวดที่ ๔ ระยะเวลา อายุความ
๑. ระยะเวลา
๒. อายุความ

🥩ภาค ๒ สัญญา

๑. การเกิดสัญญา (มาตรา ๓๕๔ – ๓๖๘)
๒. สัญญาต่างตอบแทน (มาตรา ๓๖๙ – ๓๗๖)
๓. มัดจำและเบี้ยปรับ (มาตรา ๓๗๗ – ๓๘๕)
๔. การเลิกสัญญา (มาตรา ๓๘๖ – ๓๙๔)
บรรณานุกรม