Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

฿ 361.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 820 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์

รหัสสินค้า

9789742038045

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

476

พิมพ์ครั้งที่

3 : มกราคม 2565 (แก้ไข-เพิ่มเติม)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038045 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: Product ID: 10765

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌾 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์
🌾 รหัสสินค้า: 9789742038045

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ
บทที่ ๒ ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
บทที่ ๓ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ และการเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ ๔ การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
บทที่ ๕ การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยปกติสุขหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ (สแปมเมล)
บทที่ ๖ บทลงโทษหนักขึ้นและการจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
บทที่ ๗ การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องห้ามหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้น และการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพตกแต่งของผู้อื่น
บทที่ ๘ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการ
บทที่ ๙ คุณสมบัติ ค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่
บทที่ ๑๐ การระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ ๑๑ อำนาจศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คำสั่งศาลและการฝ่าฝืนคำสั่งศาล และคณะกรรมการเปรียบเทียบ
บทที่ ๑๒ พยานอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๑๓ อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก