Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า จ้างทำของ รับขน

Original price was: ฿ 230.00.Current price is: ฿ 218.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 440 กรัม
ขนาด 26 × 18.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย

รหัสสินค้า

9789742036560

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

208

พิมพ์ครั้งที่

10 : ธันวาคม 2559 (แก้ไข-ปรับปรุงเพิ่มเติม)

รหัสสินค้า: 9789742036560 หมวดหมู่: Product ID: 61035

คำอธิบาย

🥯 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
🥯 รหัสสินค้า: 9789742036560

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค ๑ ตัวแทน

บทที่ ๑ บททั่วไป
บทที่ ๒ การเกิดตัวแทน
บทที่ ๓ ชนิดของตัวการ
บทที่ ๔ ชนิดของตัวแทน
บทที่ ๕ การตั้งตัวแทนเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ
บทที่ ๖ หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ
บทที่ ๗ ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ
บทที่ ๘ สิทธิของตัวแทนที่มีต่อตัวการ
บทที่ ๙ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอก
บทที่ ๑๐ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับบุคคลภายนอก
บทที่ ๑๑ ความระงับแห่งสัญญาตัวแทน
ภาค ๒ ตัวแทนค้าต่าง
บทที่ ๑
ตัวแทนค้าต่างในฐานะที่เป็นตัวแทนชนิดหนึ่ง
บทที่ ๒ ลักษณะพิเศษของตัวแทนค้าต่าง
บทที่ ๓ ความสามารถของตัวแทนค้าต่าง
บทที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนค้าต่าง
ภาค ๓ นายหน้า
บทที่ ๑
ลักษณะของสัญญานายหน้า
บทที่ ๒ ข้อแตกต่างระหว่างตัวแทนกับนายหน้า
ภาค ๔ สัญญาจ้างทำของ
บทที่ ๑
ลักษณะทั่วไปของสัญญาจ้างทำของ
บทที่ ๒ หน้าที่ของผู้รับจ้าง
บทที่ ๓ หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
บทที่ ๔ ความระงับแห่งสัญญาจ้างทำของ
บทที่ ๕ สัญญาจ้างทำของกับข้อตกลงเรื่องมัดจำและเบี้ยปรับ
ภาค ๕ สัญญารับขน
บทที่ ๑
ลักษณะทั่วไปของสัญญารับขน
บทที่ ๒ สัญญารับขนของ
บทที่ ๓ สัญญารับขนคนโดยสาร
ภาคผนวก
💊 บทความ เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาจ้างทำของจะเป็นอย่างไร เมื่อการที่จ้างนั้นพังทลายและบุบสลายลงก่อนส่งมอบ
💊 คำถามพร้อมแนวคำตอบ