Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 930 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ปัญญา ถนอมรอด

รหัสสินค้า

9786164041066

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

457

พิมพ์ครั้งที่

17 : ตุลาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164041066 หมวดหมู่: , Product ID: 11264

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠 ผู้เขียน: ปัญญา ถนอมรอด
🍠 รหัสสินค้า:
9786164041066

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍅ยืม
บททั่วไป
๑. เจตนาของคู่สัญญา

๒. ความสามารถในการทำนิติกรรม
๓. วัตถุประสงค์ของนิติกรรม
🍅🍅ยืมใช้คงรูป
บทที่ ๑
ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป
บทที่ ๒
หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป
บทที่ ๓
ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป

บทที่ ๔ อายุความ
🍅🍅ยืมใช้สิ้นเปลือง
บทที่ ๑
ลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
บทที่ ๒
หน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลือง
บทที่ ๓
อายุความ

บทที่ ๔ กู้ยืมเงิน
🍅ค้ำประกัน
บทที่ ๑
ลักษณะของสัญญาค้ำประกัน มาตรา ๖๘๐
บทที่ ๒
สัญญาค้ำประกันไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
บทที่ ๓
หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์ และข้อตกลงที่กฎหมายบังคับ
บทที่ ๔
ผู้รับเรือน มาตรา ๖๘๒ วรรคหนึ่ง
บทที่ ๕
ผู้ค้ำประกันหลายคน มาตรา ๖๘๒ วรรคสอง

บทที่ ๖ ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน มาตรา ๖๘๓
บทที่ ๗
ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้

บทที่ ๘ ผลภายหลังการชำระหนี้
บทที่ ๙ ความระงับสิ้นแห่งสัญญาค้ำประกัน

🍅จำนอง
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ ๑
ลักษณะของสัญญาจำนอง มาตรา ๗๐๒

บทที่ ๒ ทรัพย์สินที่จำนอง
บทที่ ๓
ผู้มีสิทธินำทรัพย์สินไปจำนอง

บทที่ ๔ แบบของสัญญาจำนองและข้อความในสัญญาจำนอง
หมวด ๒ สิทธิจำนองครอบเพียงใด
บทที่ ๑ ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหนี้อะไรบ้าง มาตรา ๗๑๕
บทที่ ๒
สิทธิจำนองครอบทรัพย์สินซึ่งจำนองเพียงใด
หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
บทที่ ๑
สิทธิและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจำนอง

บทที่ ๒ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญากรณีจำนองประกันหนี้ของบุคคลอื่น
หมวด ๔ การบังคับจำนอง
บทที่ ๑
การบังคับจำนองโดยฟ้องให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขาย
บทที่ ๒
การบังคับจำนองโดยฟ้องเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดเป็นสิทธิ มาตรา ๗๒๙

บทที่ ๓ การบังคับจำนองโดยผู้รับจำนองขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง มาตรา ๗๒๙/๑
บทที่ ๔ การบังคับจำนองกรณีจำนองทรัพย์สินสิ่งเดียวเป็นประกันหนี้
บทที่ ๕
การบังคับจำนองกรณีจำนองทรัพย์สินหลายสิ่งเพื่อประกันหนี้
บทที่ ๖
เมื่อบังคับจำนองแล้วลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์สินซึ่งจำนอง มาตรา ๗๓๓
บทที่ ๗ ลำดับการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองและเงินที่เหลือ มาตรา ๗๓๒
หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
บทที่ ๑
สิทธิของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
บทที่ ๒ การบังคับจำนองหรือถอนจำนองเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินไว้ก่อน มาตรา ๗๔๒
บทที่ ๓
ผู้รับโอนทำให้ทรัพย์ซึ่งจำนองเสื่อมราคาหรือเพิ่มราคา มาตรา ๗๔๓
หมวด ๖ ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนอง
บทที่ ๑
เหตุที่ทำให้จำนองระงับ มาตรา ๗๔๔
บทที่ ๒
การเปลี่ยนแปลงหรือระงับจำนองต้องจดทะเบียน มาตรา ๗๔๖
🍅จำนำ
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ ๑
ลักษณะของสัญญาจำนำ มาตรา ๗๔๗
บทที่ ๒
ทรัพย์สินที่จำนำประกันหนี้อะไรบ้าง มาตรา ๗๔๘
บทที่ ๓
การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร

บทที่ ๔ ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์ในสัญญาจำนำ มาตรา ๗๕๖
บทที่ ๕
การนำบทบัญญัติลักษณะจำนำมาใช้แก่กรณีโรงรับจำนำ มาตรา ๗๕๗
หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
บทที่ ๑
สิทธิของผู้รับจำนำ

บทที่ ๒ หน้าที่ของผู้รับจำนำ
บทที่ ๓ สิทธิของผู้จำนำ
บทที่ ๔ หน้าที่ของผู้จำนำ

บทที่ ๕ อายุความ มาตรา ๗๖๓
หมวด ๓ การบังคับจำนำ
บทที่ ๑
การบังคับจำนำทรัพย์สินทั่วไป มาตรา ๗๖๔, ๗๖๕
บทที่ ๒ การบังคับจำนำตั๋วเงิน มาตรา ๗๖๖

บทที่ ๓ การบังคับจำนำกรณีจำนำทรัพย์สินหลายสิ่งประกันหนี้รายเดียว มาตรา ๗๖๘
บทที่ ๔ ผลภายหลังการบังคับจำนำ
หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ มาตรา ๗๖๙

📌การแก้ไข : เพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาจนถึงปีปัจจุบัน