Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายการอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค3

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165813273

จำนวนหน้า

304 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน : อาจารย์ ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค
📝รหัสสินค้า : 
9786165813273

 

🔷 สารบาญ 🔷
▪ ข้อความเบื้องต้น

▪ ลักษณะ 1 อุทธรณ์
บทที่ 1 การอุทธรณ์
บทที่ 2 การอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
บทที่ 3 หลักเกณฑ์การอุทธรณ์
บทที่ 4 การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น
บทที่ 5 การยื่นอุทธรณ์
บทที่ 6 การตรวจคำฟ้องอุทธรณ์
บทที่ 7 การทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์
บทที่ 8 การอุทธรณ์ที่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
บทที่ 9 การอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์
บทที่ 10 การส่งสำเนาอุทธรณ์และส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์
บทที่ 11 คำแก้อุทธรณ์
บทที่ 12 การวินิจจัยคดีที่อุทธรณ์ได้แต่ข้อกฎหมาย
บทที่ 13 อุทธรณ์คำสั่งต้องพิจารณาก่อนอุทธรณ์คำพิพากษา
บทที่ 14 การถอนอุทธรณ์
บทที่ 15 การพิจารณาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์
บทที่ 16 การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์
บทที่ 17 การชี้ขาดตัดสินอุทธรณ์
บทที่ 18 การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นอุทธรณ์
บทที่ 19 ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นอุทธรณ์
บทที่ 20 วิธีพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้นที่นำมาใช้ในศาลชั้นอุทธรณ์
▪ ลักษณะ 2 ฎีกา
บทที่ 21 การฎีกา

บทที่ 22 การขออนุญาตฎีกา
บทที่ 23 การสั่งฎีกา
บทที่ 24 การนำบทบัญญัติในลักษณะ 1 ว่าด้วยอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลมในชั้นฎีกา
▪ บรรณานุกรม
▪ ภาคผนวก