Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค ๑ เขตอำนาจศาล

฿ 541.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1070 g
ขนาด 25.5 × 18.4 cm
ผู้เขียน

อำพน เจริญชีวินทร์

รหัสสินค้า

9789742039158

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

648

พิมพ์ครั้งที่

7 : มิถุนายน 2566 (ปรับปรุงใหม่-แก้ไขเพิ่มเติม)

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9789742039158 หมวดหมู่: , Product ID: 58693

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍂 ผู้เขียน: อำพน เจริญชีวินทร์
🍂 รหัสสินค้า: 9789742039158

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍠 ภาค ๑ เขตอำนาจศาล
🥥 บทที่ ๑ คดีปกครอง
๑. ความหมายของคำว่า “คดีปกครอง”
๒. ลักษณะของคดีปกครอง
🥥 บทที่ ๒ เขตอำนาจศาลปกครอง
🎄๑. คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
๑.๑ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ก. ความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ
๑.๑.๑ หน่วยงานทางปกครอง
๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑.๑.๓ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๑.๑.๔ กฎ คำสั่ง การกระทำอื่นใด
๑.๑.๕ อำนาจ หน้าที่ อำนาจหน้าที่
ข. เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
๑.๑.๑ กระทำการโดยไม่มีอำนาจ
๑.๑.๒ กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่
๑.๑.๓ กระทำการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๑.๔ กระทำการโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ
๑.๑.๕ กระทำการโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ
๑.๑.๖ กระทำการโดยไม่สุจริต
๑.๑.๗ กระทำการที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
๑.๑.๘ กระทำการที่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น
๑.๑.๙ กระทำการที่สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
๑.๑.๑๐ กระทำการที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
๑.๒ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
๑.๒.๑ ความหมายของคำว่า “กฎหมาย”
๑.๒.๒ ความหมายของคำว่า “หน้าที่”
๑.๒.๓ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
๑.๒.๔ การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
๑.๓ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
๑.๓.๑ การกระทำละเมิด
๑.๓.๒ ความรับผิดอย่างอื่น
๑.๔ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๑.๔.๑ สัญญาทางปกครองโดยกฎหมาย
๑.๔.๒ การพัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยสภาพหรือโดยเนื้อหา
๑.๕ คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพื่อว่าบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
๑.๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
🎄๒. คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
๒.๑ กรณีที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๒ กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติตัดอำนาจศาลปกครอง
๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองมีแนวคำวินิจฉัยว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง

🎄๓. คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
🎄๔. คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
🎄๕. ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาล
บรรณานุกรม

📌การแก้ไข: เพิ่มเติมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ได้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล