Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค ๒ เงื่อนไขการฟ้องคดีและการฟ้องคดี

฿ 380.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 930 g
ขนาด 26 × 18.4 cm
ผู้เขียน

อำพน เจริญชีวินทร์

รหัสสินค้า

9789742039011

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

458

พิมพ์ครั้งที่

7 : กุมภาพันธ์ 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742039011 หมวดหมู่: , Product ID: 45073

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: อำพน เจริญชีวินทร์
📌 รหัสสินค้า: 9789742039011

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍨บทที่ ๓ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
๑. ความทั่วไป

๒. เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
๒.๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองของศาลปกครองในต่างประเทศ
๒.๑.๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
๒.๑.๔ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน
๒.๑.๕ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๒ การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี
๒.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๒.๒.๒ ปฏิบัติการทางปกครอง
๒.๒.๓ การละเลยต่อหน้าที่ในบางกรณี
๒.๓ การฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
๒.๓.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๓.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่โอนมาจากศาลยุติธรรม
๒.๓.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีสะดุดหยุดอยู่
๒.๓.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดี
๒.๔ การชำระค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๑ การฟ้องคดีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๒ การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๓ การเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๔ หลักเกณฑ์การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๕ การดำเนินกระบวนพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๒.๕ คำฟ้องต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้ำ
๒.๕.๑ การฟ้องซ้อน
๒.๕.๒ การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
๒.๕.๓ การฟ้องซ้ำ
🍨บทที่ ๔ การฟ้องคดีปกครอง
๑. คำฟ้อง

๒. บุคคลหลายคนฟ้องคดี
๓. วิธีการยื่นคำฟ้อง
๔. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
๕. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
๖. การยื่นคำฟ้องที่มูลคดีมิได้เกิดในราชอาณาจักร
บรรณานุกรม

📌พิมพ์ครั้งที่ ๗ ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาจากพิมพ์ครั้งที่ ๖