Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค ๒ เงื่อนไขการฟ้องคดีและการฟ้องคดี

฿ 380.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 850 g
ขนาด 26 × 18.1 cm
ผู้เขียน

อำพน เจริญชีวินทร์

รหัสสินค้า

9789742038649

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

1046

พิมพ์ครั้งที่

6 : มกราคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038649 หมวดหมู่: , Product ID: 45073

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: อำพน เจริญชีวินทร์
📌 รหัสสินค้า: 9789742038649

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๓ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
๑. ความทั่วไป

๒. เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
๒.๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองของศาลปกครองในต่างประเทศ
๒.๑.๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
๒.๑.๔ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน
๒.๑.๕ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๒ การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี
๒.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติการทางปกครอง
๒.๒.๓ การละเลยต่อหน้าที่ในบางกรณี
๒.๓ การฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
๒.๓.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่โอนมาจากศาลยุติธรรม
๒.๓.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีสะดุดหยุดอยู่
๒.๓.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดี
๒.๔ การชำระค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๑ การฟ้องคดีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๒ การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๓ การเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๔ หลักเกณฑ์การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๕ การดำเนินกระบวนพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๒.๕ คำฟ้องต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้ำ
๒.๕.๑ การฟ้องซ้อน
๒.๕.๒ การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
๒.๕.๓ การฟ้องซ้ำ
บทที่ ๔ การฟ้องคดีปกครอง
๑. คำฟ้อง

๒. บุคคลหลายคนฟ้องคดี
๓. วิธีการยื่นคำฟ้อง
๔. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
๕. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
๖. การยื่นคำฟ้องที่มูลคดีมิได้เกิดในราชอาณาจักร

🛑เนื้อหาได้คัดสรรคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดมาเพิ่มเติม ในเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีการขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 การฟ้องซ้อน และการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ และในส่วนของการตรวจพิสูจน์อักษร ได้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ให้ถูกต้อง🛑