Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1160 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สมชาย จุลนิติ์

รหัสสินค้า

9786164041264

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

590

พิมพ์ครั้งที่

6 : เมษายน 2567

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠 ผู้เขียน: สมชาย จุลนิติ์ (อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา)
🍠 รหัสสินค้า: 9786164041264

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍂ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
หมวดที่ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๒๕๓ – ๒๖๕)
หมวดที่ ๒ คำขอในเหตุฉุกเฉิน (มาตรา ๒๖๖-๒๗๐)
🍂ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด ๑ หลักทั่วไป
หมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน (มาตรา ๒๙๖-๓๔๕)
ส่วนที่ ๑
อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี (มาตรา ๒๙๖-๓๐๐)

ส่วนที่ ๒ ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (มาตรา ๓๐๑) เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (มาตรา ๓๐๒)
ส่วนที่ ๓ การยึดทรัพย์สิน (มาตรา ๓๐๓-๓๑๕)
ส่วนที่ ๔ การอายัดสิทธิเรียกร้อง (มาตรา ๓๑๖-๓๒๐)
ส่วนที่ ๕ การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง (มาตรา ๓๒๑)
ส่วนที่ ๖ สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี
ส่วนที่ ๗ การขอเฉลี่ยและการเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไป
ส่วนที่ ๘ การขายหรือจำหน่าย (มาตรา ๓๓๑- ๓๓๕)
ส่วนที่ ๙ การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขายหรือจำหน่าย (มาตรา ๓๓๖)
ส่วนที่ ๑๐ การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย (มาตรา ๓๓๗-๓๔๔)
ส่วนที่ ๑๑ เงินค้างจ่าย (มาตรา ๓๔๕)
หมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
– การใช้สิทธิในกรณีทรัพย์เฉพาะสิ่งได้ถูกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นยึดหรืออายัดเพื่อชำระหนี้เงิน

หมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่ (มาตรา ๓๔๖-๓๔๙)
ส่วนที่ ๑ การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง (มาตรา ๓๕๑-๓๕๔)
ส่วนที่ ๒
การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครอง (มาตรา ๓๕๕)

หมวด ๕ การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (มาตรา ๓๕๖-๓๕๙)
ส่วนที่ ๑
การบังคับคดีที่ให้กระทำการ (มาตรา ๓๕๗-๓๕๘)
– ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา
ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระทำการ (มาตรา ๓๕๙)

หมวด ๖ การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน (มาตรา ๓๖๐)
หมวด ๗ การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา (มาตรา ๓๖๑-๓๖๕)
– ต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาสามารถปฏิบัติตามคำบังคับได้ ถ้าได้กระทำโดยสุจริต

หมวด ๘ การบังคับคดีในกรณีมีการประกันในศาล (มาตรา ๓๖๖-๓๖๗)
ภาคผนวก
– ตารางเปรียบเทียบเลขมาตราตามกฎหมายบังคับคดีใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐) กับเลขมาตราตามกฎหมายเดิม