Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เล่ม 2: วิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 680 กรัม
ขนาด 26 × 18.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

รหัสสินค้า

9786164884212

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

350

พิมพ์ครั้งที่

1 : มกราคม 2567

มีสินค้าอยู่ 25

รหัสสินค้า: 9786164884212 หมวดหมู่: , Product ID: 84551

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
🍨 รหัสสินค้า:
9786164884212

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 ความเบื้องต้นว่าด้วยวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ
1. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ
2. ประวัติและพัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ
3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ
4. บ่อเกิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ
5. เนื้อหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ
6. วิธีการศึกษาและการปรับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ
บทที่ 2 แนวคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ
1. อำนาจในทางตุลาการของรัฐ
2. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
3. หลักความเป็นที่สุดของคำพิพากษา
4. หลักการแบ่งแยกกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
5. การเลือกสรรสถานที่ฟ้องคดี
บทที่ 3 เขตอำนาจศาล
1. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล
2. ทฤษฎีในการกำหนดเขตอำนาจศาล
3. หลักพื้นฐานในการกำหนดเขตอำนาจศาล
4. เขตอำนาจศาลในระบบกฎหมายไทย
5. ข้อพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล
บทที่ 4 ข้อตกลงเลือกศาล
1. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตกลงเลือกศาล
2. ประเภทของข้อตกลงเลือกศาล
3. ข้อตกลงเลือกศาลในอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยข้อตกลงเลือกศาล ค.ศ. 2005
4. ข้อตกลงเลือกศาลในระบบกฎหมายไทย
5. ข้อพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงเลือกศาล
บทที่ 5 แนวทางในการแก้ไขปัญหาความทับซ้อนกันของเขตอำนาจศาล
1. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาความทับซ้อนกันของเขตอำนาจศาล
2. หลักความไม่สะดวกในการพิจารณาคดีของศาล
3. คำสั่งห้ามฟ้องคดีในศาลอื่น
4. หลักคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอื่น
5. ข้อพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา
บทที่ 6 วิธีพิจารณาความเฉพาะเรื่อง
1. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในทางกระบวนการยุติธรรม
2. การส่งเอกสารทางคดีความระหว่างประเทศ
3. การได้มาซึ่งพยานหลักฐานจากต่างประเทศ
4. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินระหว่างประเทศ
5. ข้อพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความเฉพาะเรื่อง
บทที่ 7 การยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
1. ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
3. หลักเกณฑ์การยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
4. วิธีการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
5. การยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในระบบกฎหมายไทย
6. ข้อพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
บทสรุป
บรรณานุกรม
ดัชนีคำ