Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

Original price was: ฿ 260.00.Current price is: ฿ 247.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 460 กรัม
ขนาด 26 × 18.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ภาสพงษ์ เรณุมาศ

รหัสสินค้า

9789742039080

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

254

พิมพ์ครั้งที่

1 : มีนาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9789742039080 หมวดหมู่: Product ID: 74025

คำอธิบาย

🍡 ผู้เขียน: ภาสพงษ์ เรณุมาศ
🍡 รหัสสินค้า: 9789742039080

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ
1.1 ความเป็นมาของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
1.2 องค์ประกอบและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1.3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1.4 กระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสายผู้พิพากษาหรือตุลาการโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
1.5 กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสายผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1.6 การให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาในชั้นวุฒิสภา
1.7 การถวายสัตย์ปฏิญาณ และวาระการดำรงตำแหน่ง
1.8 การได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ประโยชน์ตอบแทนอื่นและบำเหน็จตอบแทน
1.9 การปฏิบัติหน้าที่ การเข้ารับการศึกษาหรืออบรมการหยุดและการงดปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
1.10 การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวและการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตุลาการเฉพาะคดี
1.11 การพ้นจากตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังพ้นจากตำแหน่ง
1.12 หน้าที่และอำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
1.13 เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
1.14 หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
1.15 หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
บทที่ 2 เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
2.1 คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างกฎหมาย หรือร่างข้อบังคับ
2.2 คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว
2.3 คดีเกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
2.4 คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
2.5 คดีเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2.6 คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
2.7 คดีที่กฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
บทที่ 3 วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
3.1 ความเป็นมา และลักษณะเฉพาะของวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
3.2 การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ
บทที่ 4 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (ที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ)
4.1 ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
4.2 ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย
4.3 ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1 กระบวนการคัดเลือกและสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แผนภาพที่ 2
การใช้สิทธิของบุคคลหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ
แผนภาพที่ 3
การใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ