Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบาย กฎหมายครอบครัว

฿ 522.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1670 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช

รหัสสินค้า

9786164041097

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

895

พิมพ์ครั้งที่

26 : 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164041097 หมวดหมู่: , , Product ID: 11852

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
🍭 รหัสสินค้า: 9786164041097

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍧บทที่ ๑ การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว
๑. กฎหมายลักษณะผัวเมีย
๒. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เดิม
๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ใหม่
๔. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ที่แก้ไขในปี ๒๕๓๓
๕. สถานะของครอบครัวตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
๖. การใช้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗. ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
๘. ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกที่ทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
🍧บทที่ ๒ การหมั้น
๑. เงื่อนไขของการหมั้น
๒. แบบของสัญญาหมั้น
๓. ของหมั้น
๔. คู่สัญญาที่จะต้องรับผิดตามสัญญาหมั้น
๕. สินสอด
๖. วิธีการในการคืนของหมั้นหรือสินสอด
๗. ทรัพย์กองทุน
๘. ทรัพย์รับไหว้
๙. เรือนหอ
๑๐. การผิดสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
๑๑. การระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
๑๒. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าทดแทนในเรื่องการหมั้น
๑๓. อายุความ
🍧บทที่ ๓ การสมรส
๑. ความหมายของการสมรส
๒. เงื่อนไขแห่งการสมรส
๓. แบบแห่งการสมรส
๔. การสมรสในต่างประเทศ
๕. การสมรสในเหตุฉุกเฉิน
🍧บทที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
๑. การอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน
๒. การแยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
๓. การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของคู่สมรส
๔. การอุปการะเลี้ยงดูและกระทำการตามสมควรเพื่อให้คู่สมรสที่วิกลจริตมีความปลอดภัย
๕. การซื่อสัตย์ในความรักต่อกัน
๖. การใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลของหญิงมีสามี
๗. สัญชาติของสามีภริยา
๘. ภูมิลำเนาและสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา
🍧บทที่ ๕ ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
๑. สัญญาก่อนสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
๒. สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
๓. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
๔. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
๕. หนี้สินของสามีภริยา
🍧บทที่ ๖ การสมรสที่เป็นโมฆะ
๑. ขอบเขตของการสมรสที่เป็นโมฆะ
๒. เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ
๓. การกล่าวอ้างว่าการสมรสใดเป็นโมฆะ
๔. การแจ้งให้นายทะเบียนสมรสบันทึกความเป็นโมฆะของการสมรส
๕. ผลของการสมรสที่เป็นโมฆะ
🍧บทที่ ๗ การสิ้นสุดแห่งการสมรส
๑. การสมรสที่สิ้นสุดลงด้วยความตาย

๒. การสมรสที่เป็นโมฆียะ
๓. การหย่า
🍧บทที่ ๘ บิดามารดากับบุตร
๑. การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

๒. การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
๓. การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
๔. การทำให้บุตรที่เกิดนอกสมรสกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
🍧บทที่ ๙ สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร
๑. สิทธิของบุตรในชื่อสกุล

๒. สิทธิของบุตรในสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา
๓. บุตรจะฟ้องบุพการีไม่ได้
๔. บุตรและบิดามารดาต่างมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกัน
๕. บุตรอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
๖. การถอนอำนาจปกครอง
🍧บทที่ ๑๐ ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
๑. เหตุและวิธีการตั้งผู้ปกครอง

๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง
๓. จำนวนและการเริ่มต้นการเป็นผู้ปกครอง
๔. สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ในปกครอง
๕. การสิ้นสุดแห่งความปกครองและความเป็นผู้ปกครอง
๖. ผู้อนุบาลที่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใช้อำนาจปกครอง
🍧บทที่ ๑๑ บุตรบุญธรรม
๑. คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม

๒. เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม
๓. ผลของการรับบุตรบุญธรรม
๔. การเลิกรับบุตรบุญธรรม
🍧บทที่ ๑๒ ค่าอุปการะเลี้ยงดู
๑. หลักเกณฑ์ในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
๒. วิธีการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
๓. การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนคำสั่งเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู
๔. วิธีการชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู
๕. สิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจะสละหรือโอนไม่ได้
๖. การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าเลี้ยงชีพ
บรรณานุกรม

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.