Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

฿ 266.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 580 g
ขนาด 25.9 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

รหัสสินค้า

9786167657653

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

282

พิมพ์ครั้งที่

พฤศจิกายน 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้เขียน: ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
🍭 รหัสสินค้า:
9786167657653

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. คำถาม
ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑ นั้น จำเลยด้วยกันเองจะมีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าวหรือไม่

๒. คำถาม ประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิด ศาลจะนำมารับฟังเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำความผิดในคดีที่ถูกฟ้องได้หรือไม่
๓. คำถาม คดีฟ้องขอแบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์รวม หากจำเลยยอมรับว่าโจทก์เป็นเจ้าของรวม แต่อ้างว่าโจทก์มีส่วนในที่ดินไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์
๔. คำถาม คดีละเมิดอำนาจศาล อยู่ในบังคับของข้อจำกัดเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่
๕. คำถาม ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑ นั้น จำเลยด้วยกันเองจะมีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าวหรือไม่
๖. คำถาม คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลพิพากษายกฟ้องโดยไม่ได้มีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๒ (๑) เป็นการชอบหรือไม่
๗. คำถาม จำเลยฎีกา ต่อมาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฎีกาแล้ว จำเลยยื่นคำร้องขอให้การรับสารภาพในชั้นฎีกา จะถือว่าเป็นการแก้ไขคำให้การ เป็นการยื่นคำร้องขอถอนฎีกา หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา หรือไม่
๘. คำถาม การนำพยานบุคคลมาสืบว่าไม่ได้รับเงินตามสัญญาจำนองที่ระบุว่าให้ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมด้วย ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่
๙. คำถาม
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานยักยอกทางพิจารณาได้ความว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฉ้อโกง แต่เป็นความผิดต่อผู้เสียหายต่างคนจากที่โจทก์บรรยายในฟ้อง หรือฟ้องว่าทรัพย์ที่ถูกลักเป็นของบุคคลหนึ่ง แต่ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นของบุคคลอีกคนหนึ่ง จะถือว่าแตกต่างในข้อที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่
๑๐. คำถาม
ฟ้องเป็นตัวการร่วมกระทำความผิด ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้หรือไม่เพียงใด
๑๑. คำถาม การจับในที่รโหฐาน โดยไม่ต้องมีหมายจับ หมายค้น ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๑, ๙๒ มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา วินิจฉัยไว้อย่างไร
๑๒. คำถาม เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นในที่รโหฐานโดยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลในครอบครัวของผู้ครอบครองเป็นพยานในการค้นเพราะผู้ครอบครองไม่อยู่ แต่ระหว่างค้นผู้ครอบครองกลับมาและได้นำเจ้าพนักงานตำรวจค้นจนพบของกลาง ดังนี้ การตรวจค้นชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๐๒ หรือไม่
๑๓. คำถาม
การอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาแห่งคำฟ้องหรือประเด็นแห่งคดี อยู่ในบังคับข้อห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๓ หรือไม่
๑๔. คำถาม
คำพิพากษาส่วนอาญาว่าพยานหลักฐานตามทางนำสืบของโจทก์ยังไม่เพียงพอให้รับฟังลงโทษจำเลย จะถือว่าศาลได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้วหรือไม่ว่าจำเลย ไม่ได้กระทำความผิดซึ่งศาลในคดีแพ่งต้องถือข้อเท็จจริงตาม
๑๕. คำถาม
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบุว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายละเอียดตามสัญญาได้ โดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับจ้างจะนำพยานบุคคลมาสืบว่า ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบแปลนเดิมตามที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่
๑๖. คำถาม ผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินกับผู้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ ฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็นเจ้าของ และภาระการพิสูจน์ตกแก่คู่ความฝ่ายใด
๑๗. คำถาม คดีพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่ดิน ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับผู้มีชื่อในทะเบียน ภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใด
๑๘. คำถาม
การบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง การขอให้นับโทษจำคุกต่อจากคดีอื่น การขอให้เพิ่มโทษจำเลย โจทก์จะต้องมีคำขอมาในฟ้องหรือไม่
๑๙. คำถาม
ในคดีอาญา คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและให้จำหน่ายคดีชั่วคราว โจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวทันทีได้หรือไม่
๒๐. คำถาม
ในคดีอาญา คำสั่งศาลชั้นต้นเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกา เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่
ฯลฯ