Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

฿ 275.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 490 กรัม
ขนาด 26 × 18.4 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

ผู้แก้ไขปรับปรุง

สมยศ เชื้อไทย

รหัสสินค้า

9786163148254

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

231

พิมพ์ครั้งที่

22 : กุมภาพันธ์ 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786163148254 หมวดหมู่: , Product ID: 62258

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍁 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย
🍁 ผู้แก้ไขปรับปรุง: สมยศ เชื้อไทย
🍁 รหัสสินค้า: 9786163148254

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๒
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๑
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๘
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๗
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑
🥯 ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
บทที่ ๑
คำสอนว่าด้วยวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ ๒ เปรียบเทียบระบบ Civil Law และระบบ Common Law
บทที่ ๓ การแบ่งประเภทวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ ๔ ลักษณะของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
🥯 ภาค ๒ ระบบกฎหมาย
หมวด ๑ กฎหมายทั่วไป
บทที่ ๑ วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย
บทที่ ๒ ลักษณะของกฎหมาย
บทที่ ๓ ที่มาของกฎหมาย
บทที่ ๔ ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
บทที่ ๕ ประเภทบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บทที่ ๖ การแบ่งประเภทกฎหมายตามเนื้อความของกฎหมาย
หมวด ๒ นิติวิธี
บทที่ ๑ การใช้กฎหมาย
บทที่ ๒ การตีความกฎหมาย
บทที่ ๓ การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
บทที่ ๔ การร่างกฎหมาย
บทที่ ๕ ความคิดในทางกฎหมาย
บทที่ ๖ การเปลี่ยนแปลงความคิดในทางกฎหมาย
🥯 ภาค ๓ สิทธิ
บทที่ ๑
ความหมายของ “สิทธิ”
บทที่ ๒
สิทธิตามกฎหมายมหาชน
บทที่ ๓
สิทธิตามกฎหมายเอกชน
บทที่ ๔
เจ้าของสิทธิ
บทที่ ๕
วัตถุแห่งสิทธิ
บทที่ ๖
การเกิดขึ้นของสิทธิและการได้มาซึ่งสิทธิ
บทที่ ๗
การเปลี่ยนแปลงของสิทธิ
🥯 ภาค ๔ การศึกษากฎหมาย
บทที่ ๑
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ ๒
วิธีศึกษากฎหมาย
📌 หนังสือที่ควรอ่านประกอบ
📌 ประวัติศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย