Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

฿ 180.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ข้อความเบื้องต้น
⭐️บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
⭐️บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
⭐️บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
⭐️บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
⭐️บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
⭐️บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย
📌แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอัตราดอกเบี้ยใน ม.7, 224, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810241
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 28 : กรกฎาคม 2564