Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

฿ 252.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

รหัสสินค้า

9786165813037

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

320

พิมพ์ครั้งที่

30 : กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
📝 รหัสสินค้า:
9786165813037

 

🔷 บทคัดย่อ/สารบัญ 🔷
🔸หมวดหนึ่ง การศึกษากฎหมายวิชานิติศาสตร์และระบบกฎหมาย

– บทที่ 1 การศึกษากฎหมาย
– บทที่ 2 ระบบกฎหมายและประมวลกฎหมาย
🔸หมวดสอง กฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายและนิติวิธี
– บทที่ 3 สังคม รัฐ และกฎหมาย (Social, State and Law)
– บทที่ 4 บ่อเกิดของกฎหมาย (Source of Law)
– บทที่ 5 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย
– บทที่ 6 หมวดหมู่ของกฎหมาย (Classification of Law)
– บทที่ 7 ประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
– บทที่ 8 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย (Juristic Method)
🔸หมวดสาม ข้อความคิดพื้นฐานในระบบกฎหมาย
– บทที่ 9 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย (Basic Concept of Law

📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 30 : เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ทั้งเล่มโดยการจัดเป็นหมวดหมู่, เพิ่มเรื่องความสำคัญของ ป.พ.พ. บรรพ 1 ในระบบกฎหมายไทย, นิยามกฎหมายให้ชัดเจนขึ้น, ปรับปรุงเนื้อหาในเรื่องบ่อเกิดของกฎหมาย ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายให้คลอบคลุมและชัดเจน, เพิ่มภาคผนวกใหม่