Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Original price was: ฿ 480.00.Current price is: ฿ 432.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

รหัสสินค้า

9786165812436

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

508

พิมพ์ครั้งที่

4 : เมษายน 2566

คำอธิบาย

✍️ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
📝รหัสสินค้า: 9786165812436

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
📝ภาคหนึ่ง: ภาคทั่วไป

⭐บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น
⭐บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
⭐บทที่ 3 หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ
⭐บทที่ 4 คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของหลักสุจริต
⭐บทที่ 5 บุคคล
⭐บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและตัวอย่างต่าง ๆ ของสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
⭐บทที่ 7 คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของนิติวิธี (บ่อเกิด การใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย)
⭐บทที่ 8 หลักการใช้สิทธิ
⭐บทที่ 9 การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย
📝ภาคสอง (ภาคเฉพาะ): ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่
⭐บทที่ 10
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
⭐บทที่ 11
กฎหมายปกครอง
⭐บทที่ 12
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
⭐บทที่ 13 ความผิดอาญาที่ควรรู้
⭐บทที่ 14 หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
📌การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 : ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 1-3 กับโครงการตำรา คณะนิติศาสตร์ มธ.)