Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย

฿ 251.75

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์

รหัสสินค้า

9789742034900

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

266

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2552

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742034900 หมวดหมู่: Product ID: 45365

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์
📍 รหัสสินค้า: 
9789742034900

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️ ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 พันธกรณีระหว่างประเทศ: Berne Convention (1971) & TRIPS
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ‘งานวรรณกรรมและศิลปกรรม’ ในประเทศไทย
1.3 การได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย
1.4 การใช้มาตรการอื่นช่วยในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
1.5 กฎหมายอื่นที่ควรรู้และ/หรือคำนึงถึง
1.6 การตีความกฎหมาย
1.7 จุดเน้นและชื่อของงานเขียนเล่มนี้
1.8 แนวทางเสนอคำอธิบาย การวิเคราะห์ การอ้างอิงกฎหมายและลำดับของหัวข้อในส่วนที่ 2 ของงานเขียนนี้
1.9 วิธีการอ้างอิงคำพิพากษาและคำวินิจฉัย
1.10 แหล่งข้อสนเทศและข้อมูลเพิ่มเติม
1.11 คำแนะนำ
⭐️ ส่วนที่ 2 ลิขสิทธิ์
2.1 เหตุผลของการให้ความคุ้มครอง
2.2 สิ่ง/งานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง
2.3 ประเภทของงานที่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง
2.4 ข้อกำหนด/หลักเกี่ยวกับ Originality
2.5 เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย
2.6 สิทธิที่ได้รับตามกฎหมายและอายุการคุ้มครองสิทธิ: สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) และ สิทธิเฉพาะตัว (Personal Rights หรือ Moral Rights)
2.7 เจ้าของสิทธิและผู้ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้: ผู้สร้างสรรค์และ/หรือบุคคลอื่น?
2.8 การใช้ประโยชน์จากสิทธิทางเศรษฐกิจ: ใช้เอง อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้และโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น
2.9 การใช้สิทธิทางเศรษฐกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ: การละเมิดสิทธิ และ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
2.10 การเยียวยาการละเมิดลิขสิทธิ์
2.11 อื่น ๆ
2.12 สรุป
⭐️ ภาคผนวก กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ‘งานวรรณกรรมและศิลปกรรม’
1. ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111
2. พ.ร.บ. กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120
3. พ.ร.บ. แก้ไข พ.ร.บ. กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2457
4. พ.ร.บ. คุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474
5. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521
6. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526
7. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536
8. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
9. กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
10. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548
11. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
12. ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540