Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีเช่าทรัพย์

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9789742038144 หมวดหมู่: , , Product ID: 45069

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
๑. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
๒. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา ๕๓๗)
๓. สาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
๔. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น
๕. คำมั่นจะให้เช่า
๖. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา ๕๓๘)
๗. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
บทที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า (มาตรา ๕๔๖-๕๕๑)
๑. หน้าที่ในการออกค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาจำนวนครึ่งหนึ่ง
๒. หน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๓๗, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๔๙)
๓. ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา๕๔๙-๕๕๑)
๔. ความรับผิดในการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๙)
๕. หน้าที่ในการชดใช้เงินค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เช่าได้ออกไปโดยความจำเป็น และสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๗)
บทที่ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า (มาตรา ๕๕๒-๕๖๒)
๑. หน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาครึ่งหนึ่ง
๒. หน้าที่เกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๔, ๕๔๕, ๕๕๒)
๓. หน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินและดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๕๓-๕๖๒)
บทที่ ๔ ความระงับของสัญญาเช่า (มาตรา ๕๖๔-๕๗๑)
๑. เมื่อสิ้นสุดเวลาเช่า (มาตรา ๕๖๔)
๒. ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายหมด (มาตรา ๕๖๗)
๓. กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไปเพียงบางส่วน (มาตรา ๕๖๘)
๔. ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา (มาตรา ๕๖๐)
๕. ผู้ให้เช่าโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า (มาตรา ๕๖๙)
๖. ผู้เช่าตาย
๗. ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา
๘. ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาเช่า (มาตรา ๕๗๐, ๕๖๖)
บทที่ ๕ อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า (มาตรา ๕๖๓)
๑. ถือว่าเป็นการฟ้องเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
๒. มีการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าแล้ว อายุความหกเดือน เริ่มนับ
๓. การฟ้องร้องคดีที่จะอยู่ภายใต้อายุความหกเดือนตามมาตรา ๕๖๓
บทที่ ๖ สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
๑. กรณีถือว่าเป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าเช่า
๒. กรณีไม่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
๓. ผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
๔. สัญญาเช่ากับ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๗ พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคผนวก
๑. แบบฟอร์มสัญญาเช่า (อยู่อาศัย)
๒. แบบฟอร์มสัญญาเช่าทรัพย์สิน (เพื่อประโยชน์)
๓. แบบฟอร์มสัญญาเช่า (อยู่อาศัยหรือ)
๔. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว (เพื่อประโยชน์ในการ.)
๕. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว (อาศัยหรือประกอบการค้า)
๖. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว
๗. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์
๘. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์ (สัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่า)
๙. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดิน
๑๐. แบบฟอร์มสัญญาเช่าสถานที่เพื่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณา
๑๑. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิการเช่า
๑๒. แบบฟอร์มหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
๑๓. แบบฟอร์มสัญญาเช่าห้องศูนย์การค้า
๑๔. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการขนย้าย
๑๕. แบบฟอร์มสัญญาเช่าแผงลอย
๑๖. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิการเช่าแผงลอย
๑๗. แบบฟอร์มสัญญาจองเพื่อเช่า
๑๘. แบบฟอร์มสัญญาข้อตกลง
๑๙. ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ (คดีเช่าทรัพย์)
๒๐. ตัวอย่างคำฟ้อง สัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีเช่าทรัพย์)
๒๑. ตัวอย่างคำฟ้อง (คดีเช่าทรัพย์)
๒๒. หนังสือบอกกล่าวให้ออกจากทรัพย์สิน
๒๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคาร เพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๔. พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกฎกระทรวง
๒๕. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด
🌟 ชื่อผู้แต่ง : 
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🌟 รหัสสินค้า : 9789742038144
🌟 รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟 น้ำหนัก : 550 กรัม
🌟 จำนวนหน้า : 308 หน้า
🌟 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🌟 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2564