Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

฿ 570.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1140 g
ขนาด 25.9 × 18.6 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742038267

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

688

พิมพ์ครั้งที่

1 : กันยายน 2565

รหัสสินค้า: 9789742038267 หมวดหมู่: , Product ID: 70453

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍧 รหัสสินค้า: 9789742038267

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
ความรับผิดกรณีละเมิด (มาตรา ๔๒๐)
บทที่ ๒
การใช้สิทธิโดยมิชอบ (มาตรา ๔๒๑)
บทที่ ๓
การกล่าวหรือไขข่าว.แพร่หลาย (มาตรา ๔๒๓)
บทที่ ๔
ความรับผิดของนายจ้าง (มาตรา ๔๒๕)
บทที่ ๕
ความรับผิดของตัวการตัวแทน (มาตรา ๔๒๗)
บทที่ ๖
ความรับผิดของผู้ว่าจ้าง (มาตรา ๔๒๘)
บทที่ ๗
ความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาล (มาตรา ๔๒๙)
บทที่ ๘
ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้างหรือผู้รับดูแลผู้ไร้ความสามารถ (มาตรา ๔๓๐)
บทที่ ๙
ความรับผิดของลูกหนี้ร่วม (มาตรา ๔๓๒)
บทที่ ๑๐
ความรับผิดของเจ้าของสัตว์ (มาตรา ๔๓๓)
บทที่ ๑๑
ความรับผิดกรณีความเสียหายเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ (มาตรา ๔๓๔)
บทที่ ๑๒
ความรับผิดของผู้อยู่ในโรงเรือน (มาตรา ๔๓๖)
บทที่ ๑๓
ความรับผิดของผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกล (มาตรา ๔๓๗)
บทที่ ๑๔
ค่าสินไหมทดแทน (มาตรา ๔๓๘)
บทที่ ๑๕
ความรับผิดกรณีทำให้ตายและกรณีไม่ถึงแก่ความตาย
บทที่ ๑๖
อายุความ (มาตรา ๔๔๘)
บทที่ ๑๗
บทยกเว้นความรับผิด (นิรโทษกรรม) (มาตรา ๔๔๙-๔๕๑)
บทที่ ๑๘
กรณีผู้เสียหายมีส่วนผิด (มาตรา ๔๔๒, ๒๒๓)
บทที่ ๑๙
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายที่จะต้องรับผิดและแนวทางการนำพยานหลักฐานมาสืบ
ภาคผนวก