Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีพระ คดีความ

Original price was: ฿ 280.00.Current price is: ฿ 266.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 520 กรัม
ขนาด 25.8 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9789742037475

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

300

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤษภาคม 2562

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742037475 หมวดหมู่: Product ID: 74016

คำอธิบาย

🍨 ผู้เขียน: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🍨 รหัสสินค้า: 9789742037475

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ ๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
ส่วนที่ ๒ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ส่วนที่ ๓ พระภิกษุกับมรดก
ส่วนที่ ๔ พระภิกษุกับการเป็นพยานในคดี
ส่วนที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระภิกษุ
ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
– กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙
– กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
– กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม
– กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร
– กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ
– กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์
– ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐
– คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙
– ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการขอบใจหรืออนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๙