Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น

Original price was: ฿ 300.00.Current price is: ฿ 285.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 กรัม
ขนาด 26.1 × 18.7 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

อำพน เจริญชีวินทร์ และ กฤษฏิ์ เจริญชีวินทร์

รหัสสินค้า

9789742039134

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

328

พิมพ์ครั้งที่

1 : เมษายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742039134 หมวดหมู่: , Product ID: 74321

คำอธิบาย

🍨 ผู้เขียน: อำพน เจริญชีวินทร์ และ กฤษฏิ์ เจริญชีวินทร์
🍨 รหัสสินค้า: 9789742039134

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥭 บทที่ ๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
๑. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)

๑.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางปกครองและเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย
๑.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น
๑.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
๑.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร
๑.๕ ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิด
๒. คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ
๒.๑ เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อเอกชน
๒.๒ เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
๓. คดีฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
๓.๑ การใช้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๕
๓.๒ การใช้สิทธิเรียกร้องทางปกครองตามมาตรา ๑๑
🥭 บทที่ ๒ คดีปกครองเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีความรับผิดทางละเมิด
๑. การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
๑.๑ การเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
๑.๒ คำขอบังคับตามมาตรา ๗๒
๒. การดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด
๓. ระยะเวลาการฟ้องคดี
๓.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีละเมิดทางปกครองอันไม่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
๓.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีละเมิดทางปกครองอันเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
๔. ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง
๕. เงื่อนไขอื่น ๆ
๕.๑ ความสามารถของผู้ฟ้องคดี
๕.๒ ค่าธรรมเนียมศาล
๕.๓ คำฟ้องต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้ำ
🥭 บทที่ ๓ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๑. ขอบเขตแห่งความรับผิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐในผลแห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๑ เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แต่มิได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
๑.๒ เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
๑.๓ เจ้าหน้าที่หลายคนกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
๒. วิธีการที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่
๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
๒.๒ การพิจารณาของกระทรวงการคลัง
๒.๓ การมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๓. การกำหนดค่าสินไหมทดแทน
🥭 บทที่ ๔ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น
๑. กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้รับผิด

๒. กรณีที่กฎกำหนดให้รับผิด
๓. กรณีศาลมีคำวินิจฉัยให้รับผิด
๔. กรณีไม่เป็นความรับผิดอย่างอื่น

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.