Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีบัตรเครดิต บัญชีเดินสะพัด

฿ 475.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1050 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742038533

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

632

พิมพ์ครั้งที่

1 : ธันวาคม 2564

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9789742038533 หมวดหมู่: , Product ID: 60320

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
📍 รหัสสินค้า: 9789742038533

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🪐 บทที่ ๑ บัตรเครดิต

๑.๑ บทนำ
๑.๒ การดำเนินคดีบัตรเครดิต
๑.๓ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
๑.๔ การให้สินเชื่อบัตรเครดิตและการเบิกเงินเกินบัญชี
๑.๕ ดอกเบี้ย
๑.๖ อายุความบัตรเครดิต
๑.๗ รับสภาพหนี้ อายุความสะดุดหยุดลง
๑.๘ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
๑.๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง
๑.๑๐ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา
๑.๑๑ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา
๑.๑๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา
🪐 บทที่ ๒ บัญชีเดินสะพัด
๒.๑ ลักษณะของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
๒.๒ การลงรายการในบัญชีเดินสะพัด
๒.๓ การหักทอนบัญชี
๒.๔ การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
๒.๕ ดอกเบี้ยในสัญญาบัญชีเดินสะพัด
๒.๖ อายุความของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
๒.๗ ความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
ภาคผนวก
บรรณานุกรม