Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

Original price was: ฿ 370.00.Current price is: ฿ 351.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742037925

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

388

พิมพ์ครั้งที่

1 : กรกฎาคม 2563

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742037925 หมวดหมู่: , Product ID: 45393

คำอธิบาย

🍡 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍡 รหัสสินค้า:
9789742037925

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🔗 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
บทที่ ๑
การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
🔗 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
บทที่ ๒
การกำหนดตัวบุคคลผู้รักษาการและการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินคดี (มาตรา ๕)
บทที่ ๓
ระบบไต่สวนของวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๖)
บทที่ ๔
เจ้าพนักงานคดี (มาตรา ๓, ๗)
บทที่ ๕
การแก้ไขการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง (มาตรา ๘)
บทที่ ๖
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนี
บทที่ ๗
คู่ความในคดี
บทที่ ๘
คำฟ้อง
บทที่ ๙
การพิจารณาในศาลชั้นต้น
บทที่ ๑๐
การริบทรัพย์สิน (มาตรา ๓๑-๓๓)
บทที่ ๑๑
การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๓๔-๓๗)
บทที่ ๑๒
อุทธรณ์ (มาตรา ๓๘-๔๓)
บทที่ ๑๓
ฎีกา (มาตรา ๔๔-๔๘)
บทที่ ๑๔
การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา ๔๙-๕๑)
บทที่ ๑๕
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลทหาร (มาตรา ๔)
🔗 คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ
๑. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
๒. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
๓. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ
🔗 ภาคผนวก
๑. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. แนวปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
๔. หนังสือด่วนที่สุด สำนัก ป.ป.ช. เรื่อง การมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัย
๕. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๒)
๖. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
บรรณานุกรม