Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่

฿ 522.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1120 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ และ ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์

รหัสสินค้า

9789742038076

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

680

พิมพ์ครั้งที่

7 : เมษายน 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9789742038076 หมวดหมู่: , Product ID: 62952

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍦 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ และ ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
🍦 รหัสสินค้า: 9789742038076

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🌭 บทที่ ๑ บททั่วไปในเรื่องของที่ดิน
๑.๑ ความหมายของคำว่า “ที่ดิน”
๑.๒ คำว่า “ที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินและ “ที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๑.๓ สิทธิในที่ดิน
๑.๔ ข้อแตกต่างระหว่างคำว่า “สิทธิครอบครอง” ตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๑.๕ หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน
🌭 บทที่ ๒ การฟ้องขับไล่เกี่ยวกับที่ดิน
๒.๑ การฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๒.๒ การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง
๒.๓ การครอบครองทรัพย์สินระหว่างเป็นความกัน
๒.๔ การครอบครองกรณีถือว่าครอบครองแทนกัน
๒.๕ การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ
๒.๖ การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครอง
๒.๗ การฟ้องขับไล่กรณีครอบครองปรปักษ์
๒.๘ การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องภาระจำยอม
🌭 บทที่ ๓ การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า
๓.๑ ความเบื้องต้น
๓.๒ ประเด็นการฟ้องขับไล่กับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่า
๓.๓ ประเด็นปัญหาเรื่องผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เช่ากับการฟ้องขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าอยู่ก่อนแล้ว
๓.๔ ทางแก้สำหรับผู้เช่าที่ต้องการจะฟ้องขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่ามาก่อน
๓.๕ การฟ้องขับไล่กับปัญหาเรื่องคำมั่นจะให้เช่า
๓.๖ ปัญหาการฟ้องขับไล่กับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
🌭 บทที่ ๔ รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีฟ้องขับไล่
๔.๑ อำนาจฟ้อง
๔.๒ คำฟ้อง
๔.๓ คำให้การ
๔.๔ ประเด็นข้อพิพาท
๔.๕ ทางพิจารณา
๔.๖ ภาระการพิสูจน์
🌭 บทที่ ๕ ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง
๕.๑ คำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์
๕.๒ คำฟ้อง คำให้การและฟ้องแย้ง กรณีสร้างกำแพงรุกล้ำ
๕.๓ คำฟ้อง คำให้การ กรณีขายฝาก (๑)-(๒)
๕.๔ คำฟ้อง คำให้การ กรณีเช่าทรัพย์ (๑)-(๓)
๕.๕ คำฟ้อง กรณีเช่าซื้อ
๕.๖ คำฟ้อง คำให้การ กรณีสร้างถนนรุกล้ำ
๕.๗ คำฟ้อง คำให้การ กรณีร้องขอรังวัดที่ดินและถูกคัดค้าน
๕.๘ คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง กรณีขออาศัย
๕.๙ คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง กรณีวัดฟ้องขับไล่
๕.๑๐ คำฟ้อง คำให้การ กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย
๕.๑๑ คำฟ้อง คำให้การ กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย ประนีประนอมยอมความ ฉ้อฉล บริวาร
๕.๑๒ คำฟ้อง คำให้การ กรณีตาม พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ
🌭 ภาคผนวก
ก. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
ข. รวมคำพิพากษาศาลฎีกาตาม พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ
ค. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ง. รวมคำพิพากษาศาลฎีกาตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินฯ (อยู่ข้อ ๒.๘.๘)
บรรณานุกรม