Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย
**สภาพปก: ประมาณ 80% เนื้อในสมบูรณ์ 100% (พิมพ์ปี 2555)**

Original price was: ฿ 200.00.Current price is: ฿ 180.00.

**สอบถาม/รูปถ่ายหนังสือเพิ่มเติมได้ที่**
● Line@ : @winyuchonhouse
● Inbox เพจ : @winyuchonbooks

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 340 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

รหัสสินค้า

9786162691140

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

256

พิมพ์ครั้งที่

ตุลาคม 2555

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162691140 หมวดหมู่: , Product ID: 72256

คำอธิบาย

🍭 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
🍭 รหัสสินค้า: 9786162691140

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍩 บทที่ 1 บทนำ
ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล
🍩 บทที่ 2 การศึกษากฎหมาย
การศึกษากฎหมายในประเทศ Common Law

(ก) การศึกษากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
(ข) การศึกษากฎหมายในประเทศอังกฤษ
การศึกษากฎหมายในประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law
(ก) การศึกษากฎหมายในประเทศเยอรมนี
(ข) การศึกษากฎหมายในประเทศฝรั่งเศส
(ค) การศึกษากฎหมายในประเทศญี่ปุ่น
เป้าหมายและพันธะกิจของโรงเรียนกฎหมาย
ปัญหาของการศึกษากฎหมาย
ทักษะและคติหรือคุณค่าที่พึงสอนในโรงเรียนกฎหมาย

(ก) ทักษะ
(ข) คติ (values)
🍩 บทที่ 3 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
ประวัติความเป็นมาของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
ลักษณะของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
เป้าหมายและพันธะกิจของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
ระเบียบวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
คลินิกให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคลินิกให้การศึกษากฎหมายแก่ชุมชน
(ก) คลินิกให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ก) รูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ข) ระเบียบวิธีการศึกษา
(ข) คลินิกให้การศึกษากฎหมายแก่ชุมชน
ก) ประวัติความเป็นมาและลักษณะเบื้องต้น
ข) ระเบียบวิธีการศึกษา
ผลการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
🍩 บทที่ 4 การศึกษากฎหมายและการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีน
ระบบกฎหมายจีนยุคปัจจุบัน

การศึกษากฎหมายในประเทศจีน
หลักสูตรการศึกษากฎหมายในประเทศจีน
วิธีการสอนกฎหมายในประเทศจีน
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีน
ก. ประวัติความเป็นมา
ข. เป้าหมายการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีน
ค. วิธีการสอนกฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีน
ง. มูลเหตุจูงใจของนักศึกษาในการเรียนกฎหมายเชิงคลินิก
จ. ผลการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีน
ความสำเร็จของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีน
ปัญหาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีน
สรุปผลการสัมภาษณ์
🍩 บทที่ 5 การศึกษากฎหมายและการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศไทย
การศึกษากฎหมายในประเทศไทย

การควบคุมการศึกษากฎหมายในประเทศไทย
ก. การควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ข. การควบคุมโดยองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพ
การฝึกทักษะในการประกอบวิชาชีพและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
ก. สถาบันการศึกษา
ข. องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพ
ปัญหาการศึกษากฎหมายและการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศไทย
🍩 บทที่ 6 บทสรุป วิเคราะห์ และเสนอแนะ

บรรณานุกรม