Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)

฿ 540.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

รหัสสินค้า

9786165812566

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

616

พิมพ์ครั้งที่

5 : มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
📖 รหัสสินค้า : 
9786165812566

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
🌿บทที่ 1 การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากร และการหลีกภาษีอากร

🌿บทที่ 2 หลักการวางแผนภาษีอากร
🌿บทที่ 3 การวางแผนภาษีโดยการเลือกองค์กรธุรกิจ (Business Organization Tax Planning)
🌿บทที่ 4 การวางแผนภาษีโดยการใช้การยกเว้นภาษี (Tax Exemption)
🌿บทที่ 5 การวางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (Tax Incentive)
🌿บทที่ 6 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
🌿บทที่ 7 การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
🌿บทที่ 8 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
🌿บทที่ 9 การวางแผนภาษีในการทำสัญญา
🌿บทที่ 10 การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
🌿บทที่ 11 การวางแผนภาษีเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
🌿บทที่ 12 การทำแผนภาษีอากร (Tax Plan)
🌿บทที่ 13 การวางแผนภาษีโดยการเลือกอาชีพ
🌿บทที่ 14 การวางแผนภาษีโดยการกระจายรายได้ให้บุคคลอื่น
🌿บทที่ 15 การวางแผนภาษีของมนุษย์เงินเดือน
🌿บทที่ 16 การวางแผนภาษีของสามีภริยา
🌿บทที่ 17 การวางแผนภาษีของทนายความ
🌿บทที่ 18 การวางแผนภาษีของแพทย์
🌿บทที่ 19 การวางแผนภาษีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises หรือ SMEs)
🌿บทที่ 20 การวางแผนภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
🌿บทที่ 21 การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
🌿บทที่ 22 การวางแผนภาษีทางการเงิน
🌿บทที่ 23 การวางแผนภาษีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
🌿บทที่ 24 การวางแผนภาษีธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต
🌿บทที่ 25 การวางแผนภาษีกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
🌿บทที่ 26 การวางแผนภาษีการขายทรัพย์สิน โอนกิจการ ควบกิจการและเลิกกิจการ
🌿บรรณานุกรม
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 : ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน