Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 410 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

รหัสสินค้า

9786163023223

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

334

พิมพ์ครั้งที่

4 : สิงหาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 8

รหัสสินค้า: 9786163023223 หมวดหมู่: , Product ID: 80032

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
🍭 รหัสสินค้า: 9786163023223

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของการวางแผนภาษีอากร
บทที่ 2 ประเภทการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
3. ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 3 หลักการวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
1. ศึกษาภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
2. เลือกองค์กรธุรกิจในการประกอบธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
3. ศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
4. จัดทำแผนภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์
5. ปฏิบัติตามแผนภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนภาษีการขาย
อสังหาริมทรัพย์
ภาคผนวก
บทความเรื่อง
1. ประเด็นภาษีเปรียบเทียบการรับโอน/การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก กรณีเจ้ามรดกตายก่อนและหลังพระราชบัญญัติภาษี การรับมรดก พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ
2. สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. ผลกระทบของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. ข้อเปรียบเทียบภาระภาษีของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่
5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ “ผู้ประกอบเกษตรกรรม”
6. การวางแผนภาษี สัญญานายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์
7. การจัดโครงสร้างธุรกิจ รับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
8. ภาระภาษีกับการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร ตอนที่ 1 การจัดทำและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน
9. ภาระภาษีกับการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร ตอนที่ 2 การพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน
10. ภาระภาษีกับการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร ตอนที่ 3 การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นหรือผู้ดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

บรรณานุกรม

📌การแก้ไขพิมพ์ครั้งที่ 4: ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเพิ่มเติมตัวอย่างกรณีศึกษา, ปรับปรุงเนื้อหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ทันสมัย, เพิ่มเติมบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์